Budžetsko računovodstvo – I
21. septembar 2020.
Online obuka

Budžetsko računovodstvo

Budžetsko računovodstvo dobija sve više na značaju i budžetske računovođe se sve više traže. Poznato je da bez dobrog poznavanja budžetskog računovodstva i zakonske regulative u budžetskom sistemu nema dobrog menadžmenta, budžetske kontrole, interne kontrole, interne i eksterne revizije kod budžetskih korisnika. Budžetsko računovodstvo

Od strukture bilansa i sistema knjigovodstva, preko poznavanja kontnog plana, pa sve do sastavljanja završnog računa budžetskih korisnika, Budžetsko računovodstvo I nudi sveobuhvatno osposobljavanje za ove poslove.

Agenda

Program stručnog usavršavanja obuhvata:

1. Uvod u budžetsko računovodstvo

2. Aspekti definisanja imovine
2.1. Bilans stanja
2.2. Poslovne promene i njihov uticaj na bilans stanja

3. Struktura bilansa
3.1. Sastavljanje zaključnog bilansa

4. Sistemi knjigovodstva
– Prosto knjigovodstvo
– Dvojno knjigovodstvo
4.1. Oblici knjigovodstva
4.2. Metode knjigovodstva
– Poslovne knjige
– Pomoćne knjige

5. Budžetsko računovodstvo i budžetska klasifikacija
5.1. Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
5.1.1. Klasifikacije po Pravilniku o kontnom planu
5.1.2. Sadržina konta i primena Kontnog plana za budžetski sistem

6. Prihodi i rashodi – pojam i nastanak
6.1. Knjiženje rashoda i prihoda na kontima uspeha poslovanja
6.2. Bilans uspeha kao razlika između računa prihoda i rashoda

7. Sastavljanje završnog računa budžetskih korisnika
7.1. Obveznici sastavljanja završnog računa
7.2. Dostavljanje završnog računa
7.3. Poslovi koji prethode izradi završnog računa
7.4. Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
7.5. Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima Klase 000000, Klase 100000 i Klase 20000
7.6. Obračun ispravke vrednosti osnovnih sredstava-amortizacije
7.7. Način obračuna ispravke vrednosti – amortizacije
7.8. Obračun revalorizacije
7.9. Rezultat poslovanja – način utvrđivanja i knjiženja

Nakon završene obuke vrši se provera znanja na osnovu koje se izdaje
SERTIFIKAT O USPEŠNO ZAVRŠENOJ OBUCI

DatumDanBroj časovaPočetak radaKraj rada
21. septembar 2020.Ponedeljak417:0020:00
23. septembar 2020.Sreda417:0020:00
25. septembar 2020.Petak417:0020:00
28. septembar 2020.Ponedeljak417:0020:00
30. septembar 2020.Sreda417:0020:00
02. oktobar 2020.Petak417:0020:00
05. oktobar 2020.Ponedeljak417:0020:00
07. oktobar 2020.Sreda417:0020:00
09. oktobar 2020.Petak417:0020:00
12. oktobar 2020.Ponedeljak417:0020:00
16. oktobar 2020.PetakPolaganje ispita17:0021:00

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Predavač

Slike predavaca Hasan Berberovic 150x150 1Diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskoj i tržišnoj inspekciji, kao i na poslovima revizije. Ako želimo da njegovo zaista impresivno iskustvo sažmemo u par reči, dovoljno je kazati da je Hasan Berberović vrsni poznavalac celokupne tematike finansija korisnika budžeta, od najosnovnijih knjiženja pa do složenih poslova planiranja i kontrole izvršenja budžeta što mu omogućava da za najveći broj problema u ovoj oblasti ponudi održiva rešenja.
U našem timu obavlja poslove konsultanta za korisnike budžeta, autor je brojnih tekstova sa tematikom budžetskih sredstava i predavač na skupovima. Takođe vodi i školu budžetskog računovodstva.

homepage buducnost backround 5
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više jnpup flip 1
homepage buducnost backround 5
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više pi flip 1
homepage buducnost backround 5
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više ZJN 2020 knjiga 1
homepage buducnost backround 5
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više ekskurzije knjiga 1
homepage buducnost backround 5
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više DKR i HR knjiga 1
homepage buducnost backround 5
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više upravljanje otpadom knjiga 1
homepage buducnost backround 5
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
homepage buducnost backround 5
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više licenca knjiga 1
homepage buducnost backround 5
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara