Sekretar ustanove – Prava obaveze i odgovornost

sekretar ustanove

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Format: 100X200

Broj strana: 100

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2020.

Iz dela

Do 2003. radno mesto sekretara ustanove bilo je tretirano kao prateća delatnost. Od tada do danas uloga sekretara u radu škole postaje sve značajnija i obimnija. Danas sekretar mora imati visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka i licencu za rad. sekretar ustanoves ekretar skole

U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta. sekretar ustanove sekretar skole

Brošuru je priredila Slavica Đorđević, koordinator Radne grupe za izradu predloga normativnih akata za radno mesto sekretara ustanove douniverzitetskog obrazovanja i bliže uređenje rada zajedničke stručne službe. sekretar ustanove sekretar skole

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti. sekretar ustanovesekretar skole

Sekretar ustanove sekretar skole

Novim Zakonom o osnovama sistema obra­zovanja i vaspitanja iz oktobra 2017. godine, između ostalog propisano je da pravne poslo­ve u ustanovi obavlja sekretar, da mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skla­du sa članom 140. stav 1. ovog zakona i dozvo­lu za rad sekretara (u dalјem tekstu: licenca za sekretara), da se sekretar uvodi u posao i osposobljava za samostalan rad savladavanjem programa za uvođenje u posao i polaganjem is­pita za licencu za sekretara. Sekretaru – pripravniku direktor određuje mentora sa liste sekretara ustanova koju utvrdi školska uprava.

Sekretar ustanove – opis poslova

Sada je Zakonom propisan opis poslo­va sekretara: stara se o zakonitom radu usta­nove, ukazuje direktoru i organu upravlјanja na nepravilnosti u radu ustanove, obavlјa uprav­ne poslove u ustanovi, izrađuje opšte i poje­dinačne pravne akte ustanove, obavlјa pravne i druge poslove za potrebe ustanove, izrađuje ugovore koje zaklјučuje ustanova, obavlјa prav­ne poslove u vezi sa statusnim promenama u ustanovi, u vezi sa upisom dece, učenika i od­raslih i u vezi sa javnim nabavkama u sarad­nji sa finansijskom službom ustanove, pruža stručnu pomoć u vezi sa izborom organa upra­vlјanja u ustanovi, pruža stručnu podršku i koordinira rad komisije za izbor direktora ustanove, prati propise i o tome informiše zaposlene i druge pravne poslove po nalogu direktora. Značajna novina u Zakonu je obaveza ustanove da obezbedi sekretaru pristup jedin­stvenoj informacionoj bazi pravnih propisa. sekretar ustanove sekretar skole

Sekretar ustanove – radna grupa

U nameri da se radno mesto sekretara usta­nove unapredi, da se sekretar ustanove izjed­nači sa nastavnikom, vaspitačem i stručnim saradnikom u delu koji se odnosi na napre­dovanje i obavezno stručno usavršavanje i u svemu drugom, obrazovana je radna grupa Mi­nistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Broj: 119-01-00747/2019- 12 od 24.12.2019. godine, sa zadatkom da sačini predlog normativnih akata za radno mesto se­kretara ustanove douniverzitetskog obrazo­vanja i bliže uređenje rada zajedničke stručne službe (u dalјem tekstu: Radna grupa).

Radnu grupu čine sekretari jedne osnovne, srednje stručne škole, gimnazije, jedne muzičke škole kao i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji imaju uvid u rad ustanova. sekretar ustanove sekretar skole

sekretar skole sekretar skole

sekretar skole

sekretar skole sekretar skole sekretar skole sekretar skole sekretar skole

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja