JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Sekretar ustanove – Prava obaveze i odgovornost

sekretar ustanove

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Format: 100X200

Broj strana: 100

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2020.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Iz dela

Do 2003. radno mesto sekretara ustanove bilo je tretirano kao prateća delatnost. Od tada do danas uloga sekretara u radu škole postaje sve značajnija i obimnija. Danas sekretar mora imati visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka i licencu za rad. sekretar ustanoves ekretar skole

U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta. sekretar ustanove sekretar skole

Brošuru je priredila Slavica Đorđević, koordinator Radne grupe za izradu predloga normativnih akata za radno mesto sekretara ustanove douniverzitetskog obrazovanja i bliže uređenje rada zajedničke stručne službe. sekretar ustanove sekretar skole

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti. sekretar ustanovesekretar skole

Sekretar ustanove sekretar skole

Novim Zakonom o osnovama sistema obra­zovanja i vaspitanja iz oktobra 2017. godine, između ostalog propisano je da pravne poslo­ve u ustanovi obavlja sekretar, da mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skla­du sa članom 140. stav 1. ovog zakona i dozvo­lu za rad sekretara (u dalјem tekstu: licenca za sekretara), da se sekretar uvodi u posao i osposobljava za samostalan rad savladavanjem programa za uvođenje u posao i polaganjem is­pita za licencu za sekretara. Sekretaru – pripravniku direktor određuje mentora sa liste sekretara ustanova koju utvrdi školska uprava.

Sekretar ustanove – opis poslova

Sada je Zakonom propisan opis poslo­va sekretara: stara se o zakonitom radu usta­nove, ukazuje direktoru i organu upravlјanja na nepravilnosti u radu ustanove, obavlјa uprav­ne poslove u ustanovi, izrađuje opšte i poje­dinačne pravne akte ustanove, obavlјa pravne i druge poslove za potrebe ustanove, izrađuje ugovore koje zaklјučuje ustanova, obavlјa prav­ne poslove u vezi sa statusnim promenama u ustanovi, u vezi sa upisom dece, učenika i od­raslih i u vezi sa javnim nabavkama u sarad­nji sa finansijskom službom ustanove, pruža stručnu pomoć u vezi sa izborom organa upra­vlјanja u ustanovi, pruža stručnu podršku i koordinira rad komisije za izbor direktora ustanove, prati propise i o tome informiše zaposlene i druge pravne poslove po nalogu direktora. Značajna novina u Zakonu je obaveza ustanove da obezbedi sekretaru pristup jedin­stvenoj informacionoj bazi pravnih propisa. sekretar ustanove sekretar skole

Sekretar ustanove – radna grupa

U nameri da se radno mesto sekretara usta­nove unapredi, da se sekretar ustanove izjed­nači sa nastavnikom, vaspitačem i stručnim saradnikom u delu koji se odnosi na napre­dovanje i obavezno stručno usavršavanje i u svemu drugom, obrazovana je radna grupa Mi­nistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Broj: 119-01-00747/2019- 12 od 24.12.2019. godine, sa zadatkom da sačini predlog normativnih akata za radno mesto se­kretara ustanove douniverzitetskog obrazo­vanja i bliže uređenje rada zajedničke stručne službe (u dalјem tekstu: Radna grupa).

Radnu grupu čine sekretari jedne osnovne, srednje stručne škole, gimnazije, jedne muzičke škole kao i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji imaju uvid u rad ustanova. sekretar ustanove sekretar skole

sekretar skole sekretar skole

sekretar skole

sekretar skole sekretar skole sekretar skole sekretar skole sekretar skole

Elektronska narudžbenica

Pogledajte još naših izdanja