JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Kontni plan za budžetski sistemPredgovor: Nada Pavlović Smolović

Kontni-plan-knjiga-1

Oblast: Budžetsko računovodstvo

Broj strana: 482

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2016.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Iz dela

Standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan imaju za cilj da obezbede osnovu za organizaciju i evidentiranje svih finansijskih transakcija kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Klasifikacije iz ovog pravilnika koriste se u svrhe pripreme budžeta i finansijskih planova, finansijskog izveštavanja i vođenja svih evidencija u izvršenju budžeta i finansijskih planova kod korisnika sredstava.

Budžetska klasifikacija obuhvata programsku klasifikaciju, organizacionu klasifikaciju, funkcionalnu klasifikaciju, ekonomsku klasifikaciju prihoda i primanja, ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka i klasifikaciju prema izvorima finansiranja.

Programska klasifikacija, organizaciona klasifikacija, funkcionalna klasifikacija i klasifikacija prema izvorima finansiranja sačinjavaju standardni klasifikacioni okvir za budžetski sistem.

Programska klasifikacija iskazuje primanja i izdatke prema zadacima i aktivnostima korisnika budžetskih sredstava koji se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima, a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa ekonomskom politikom zemlje.

Organizaciona klasifikacija iskazuje izdatke po korisnicima sredstava sa raspodelom aproprijacija između korisnika i organizovana je po hijerarhiji, u skladu sa budžetom Republike, budžetima lokalnih vlasti, kao i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Funkcionalna klasifikacija iskazuje izdatke po funkcionalnoj nameni za određenu oblast i nezavisna je od organizacije koja tu funkciju sprovodi. Funkcionalnu klasifikaciju čine kategorije, grupe i klase. Kategorije grupišu opšte ciljeve i zadatke države i označene su jednocifrenom šifrom. Grupe i klase sadrže detaljniju razradu sadržaja kategorija i načina na koje se ti ciljevi ostvaruju. Grupa se označava dvocifrenom šifrom. Klasa se označava trocifrenom šifrom i sadrži oznaku koja upućuje na to da li su usluge koje pružaju državni organi kolektivne ili individualne. Kolektivne usluge označene su skraćenicom KU, a individualne usluge označene su skraćenicom IU.

Ekonomsku klasifikaciju čine klase prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka, u okviru Kontnog plana. Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa, drugog akta zasnovanog na zakonu ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja. Ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka iskazuje pojedinačna dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja.

Klasifikacija izdataka prema izvorima finansiranja povezuje izvore finansiranja sa konkretnim rashodima i izdacima.

Kontni plan sačinjavaju klase, kategorije, grupe, sintetička konta, analitička konta i subanalitička konta. Budžetski korisnici su obavezni da poslovne promene u budžetskom računovodstvu vode po propisanim šestocifrenim subnanalitičkim kontima, sadržanim u Kontnom planu, koji čini sastavni deo Pravilnika. Kontnim planom su utvrđene brojčane oznake i nazivi subanalitičkih konta, na kojima su budžetski korisnici obavezni da knjigovodstveno iskazuju imovinu, obaveze, izvore sredstava prihode i primanja, kao i rashode i izdatke.

Kontni plan sačinjavaju klase, kategorije, grupe, sintetička konta, analitička konta i subanalitička konta. Budžetski korisnici su obavezni da poslovne promene u budžetskom računovodstvu vode po propisanim šestocifrenim subnanalitičkim kontima, sadržanim u Kontnom planu, koji čini sastavni deo Pravilnika.

O delu

Finansijsko izveštavanje predstavlja osnov funcionalnog poslovanja svih korisnika budžeta. Kako bi komunikacija u budžetskom sistemu bila jasna i efikasna postoji kontni plan kojim se standardizuje unos relevantnih podataka.

Svrha jednog ovakvog izdanja jeste da pregled brojnih klasa, kategorija, grupa i konta učini dostupnijim, a budžetsko računovodstvo efikasnijim.

Elektronska narudžbenica

Pogledajte još naših izdanja