Kontni plan za budžetski sistemPredgovor: Nada Pavlović Smolović

Kontni-plan-knjiga-1

Oblast: Budžetsko računovodstvo

Broj strana: 482

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2016.

Iz dela

Standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan imaju za cilj da obezbede osnovu za organizaciju i evidentiranje svih finansijskih transakcija kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Klasifikacije iz ovog pravilnika koriste se u svrhe pripreme budžeta i finansijskih planova, finansijskog izveštavanja i vođenja svih evidencija u izvršenju budžeta i finansijskih planova kod korisnika sredstava.

Budžetska klasifikacija obuhvata programsku klasifikaciju, organizacionu klasifikaciju, funkcionalnu klasifikaciju, ekonomsku klasifikaciju prihoda i primanja, ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka i klasifikaciju prema izvorima finansiranja.

Programska klasifikacija, organizaciona klasifikacija, funkcionalna klasifikacija i klasifikacija prema izvorima finansiranja sačinjavaju standardni klasifikacioni okvir za budžetski sistem.

Programska klasifikacija iskazuje primanja i izdatke prema zadacima i aktivnostima korisnika budžetskih sredstava koji se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima, a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa ekonomskom politikom zemlje.

Organizaciona klasifikacija iskazuje izdatke po korisnicima sredstava sa raspodelom aproprijacija između korisnika i organizovana je po hijerarhiji, u skladu sa budžetom Republike, budžetima lokalnih vlasti, kao i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Funkcionalna klasifikacija iskazuje izdatke po funkcionalnoj nameni za određenu oblast i nezavisna je od organizacije koja tu funkciju sprovodi. Funkcionalnu klasifikaciju čine kategorije, grupe i klase. Kategorije grupišu opšte ciljeve i zadatke države i označene su jednocifrenom šifrom. Grupe i klase sadrže detaljniju razradu sadržaja kategorija i načina na koje se ti ciljevi ostvaruju. Grupa se označava dvocifrenom šifrom. Klasa se označava trocifrenom šifrom i sadrži oznaku koja upućuje na to da li su usluge koje pružaju državni organi kolektivne ili individualne. Kolektivne usluge označene su skraćenicom KU, a individualne usluge označene su skraćenicom IU.

Ekonomsku klasifikaciju čine klase prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka, u okviru Kontnog plana. Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa, drugog akta zasnovanog na zakonu ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja. Ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka iskazuje pojedinačna dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja.

Klasifikacija izdataka prema izvorima finansiranja povezuje izvore finansiranja sa konkretnim rashodima i izdacima.

Kontni plan sačinjavaju klase, kategorije, grupe, sintetička konta, analitička konta i subanalitička konta. Budžetski korisnici su obavezni da poslovne promene u budžetskom računovodstvu vode po propisanim šestocifrenim subnanalitičkim kontima, sadržanim u Kontnom planu, koji čini sastavni deo Pravilnika. Kontnim planom su utvrđene brojčane oznake i nazivi subanalitičkih konta, na kojima su budžetski korisnici obavezni da knjigovodstveno iskazuju imovinu, obaveze, izvore sredstava prihode i primanja, kao i rashode i izdatke.

Kontni plan sačinjavaju klase, kategorije, grupe, sintetička konta, analitička konta i subanalitička konta. Budžetski korisnici su obavezni da poslovne promene u budžetskom računovodstvu vode po propisanim šestocifrenim subnanalitičkim kontima, sadržanim u Kontnom planu, koji čini sastavni deo Pravilnika.

O delu

Finansijsko izveštavanje predstavlja osnov funcionalnog poslovanja svih korisnika budžeta. Kako bi komunikacija u budžetskom sistemu bila jasna i efikasna postoji kontni plan kojim se standardizuje unos relevantnih podataka.

Svrha jednog ovakvog izdanja jeste da pregled brojnih klasa, kategorija, grupa i konta učini dostupnijim, a budžetsko računovodstvo efikasnijim.

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja