Standardi kvaliteta rada ustanove
Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Standardi kvaliteta rada ustanove

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Format: 100X200

Broj strana: 80

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2019.

Iz dela

Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji. Standardi kvaliteta rada ustanove Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (oktobar 2017.) postao je u još većoj meri podrška i promocija osiguranja kvaliteta, samovrednovanja, spoljašnjeg vrednovanja kao i isticanje značaja ovih procesa i suštinske participacije svih ciljnih grupa u obrazovno-vaspitnom i vaspitno-obrazovnom procesu. Ključne izmene u odnosu na prethodni sistemski zakon kao što su novi ciljevi i ishodi obrazovanja, novi zahtevi za ustanove, pravne posledice za direktora i nastavnika u vezi sa spoljašnjim vrednovanjem nametali su potrebu donošenja novog podzakonskog akta u vezi sa standardima kvaliteta rada ustanove. Tome treba dodati i rezultate sedmogodišnje primene standarda koji su ukazivali na to da postoji potreba za intervencijom u pojedinim elementima okvira kvaliteta kao što su ekspertske analize, empirijske provere i statistički pokazatelji. Standardi kvaliteta rada ustanove Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Sve što je navedeno i pravni osnov u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uslovili su donošenje novog Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove koji je objavljen u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik”, br. 14/2018 od 2.8.2018. godine, a stupio je na snagu 10.8.2018. (u daljem tekstu: Pravilnik) Standardi kvaliteta rada ustanove Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Cilj revizije standarda kvaliteta rada ustanova bilo je unapređivanje postojećeg koncepta koji je bio baziran na tri nivoa opisa kvaliteta: oblasti kvaliteta, standardi kvaliteta u okviru oblasti i pokazatelji u okviru standarda. Pored ovoga trebalo je pred ustanove postaviti jasne zahteve, u kom pravcu treba da se razvija. Novim Pravilnikom se primenjuje isti okvir kvaliteta u samovrednovanju i spoljašnjem vrednovanju. Standardi kvaliteta rada ustanove Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Pravilnik je donet i uz Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova punu primenu će doživeti početkom školske 2019/2020 godine. Potrebno je do tada izraditi nove priručnike za vrednovanje i samovrednovanje sa listama dokaza kvaliteta, pojmovnikom i instrumentima za procenu pojedinih aspekata rada ustanove. Takođe je potrebno izraditi unapređeni softver za unos podataka samovrednovanja i vrednovanja koji će omogućiti kvalitetnu analizu rezultata procene na nivou oblasti, standarda i pokazatelja i korišćenje rezultata samovrednovanja i vrednovanja za dalji razvoj ustanove, ali i sistema obrazovanja i vaspitanja

O delu

Standardi kvaliteta rada ustanove / Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Standardi kvaliteta čine osnov rada svake ustanove u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dok vrednovanje kvaliteta rada daje objektivan uvid koji omogućava da daljim podizanjem nivoa rada u ustanovi omogućimo njeno bolje funkcionisanje. Standardi kvaliteta rada ustanove Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o standardima kvaliteta rada ustanove, kao i o vrednovanju kvaiteta rada ustanove. Standardi kvaliteta rada ustanove Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Brošuru je priredio Srboljub Timotijević koji je radni vek proveo u sistemu obrazovanja i vaspitanja, od škole do odgovornog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnloškog razvoja. Standardi kvaliteta rada ustanove Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti. Standardi kvaliteta rada ustanove Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Elektronska narudžbenica

    Pogledajte još naših izdanja