Predlog novog Zakona o javnim nabavkama i praksa Republičke komisije za zaštitu prava
23. maj 2018.
Palić

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Agenda

Petak, 13. april 2018.

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminar posvećen novom Zakonu o zaposlenima u javnim službama i njegovim efektima na ustanove obrazovanja i vaspitanja i izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa katalogom radnih mesta. Seminar je zamišljen kao interaktivan, tako da očekujemo da uzmete učešća u temama, postavite svako pitanje i rešite sve nedoumice u vezi sa temom skupa.

Seminar je namenjen:
Direktorima ustanova obrazovanja i vaspitanja,
Pomoćnicima direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja,
Sekretarima ustanova obrazovanja i vaspitanja,
Zaposlenima na kadrovskim i normativno-pravnim poslovima,
Zaposlenima na računovodstvenim i poslovima finansija i obračuna plata,
Predstavnicima sindikata i zaposlenih

Prezentacija programa Instituta za ekonomiju i pravo

NOVI SISTEM RADNIH ODNOSA I PLATA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA)

I DEO:
Odnos Zakona o zaposlenima u javnim službama sa drugim propisima
– U kom delu se primenjuje Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakon o radu, Poseban kolektivni ugovor…
– Prestanak primene i važenja ranijih propisa

Obaveze za ustanove u 2018. godini
– Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova koji je usklađen sa Katalogom radnih mesta u javnim službama
– Primena načela racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti u izradi sistematizacije (20 % rukovodećih radnih mesta)
– Donošenje Rešenja za zaposlene kojim se utvrđuju nazivi radnih mesta u skladu sa Pravilnikom (rok: 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika)
– Prijavljivanje podataka iz Rešenja u Registar zaposlenih (rok: 30 dana od donošenja Rešenja)
– Usaglašavanje naziva radnih mesta i opisa poslova sa katalogom
– Način prepoznavanja poslova koji su uključeni u Katalog
– Da li može da se promeni opis posla?
– Da li može da se menja stručna sprema?

Rešavanje nedoumica iz prakse

II DEO
Plate i druga primanja
– Elementi plata i drugih primanja zaposlenih (početni i korektivni koeficijent)
– Uvećana plata zbog posebnih uslova rada u oblasti obrazovanja (Član 121.)
– Uvećana plata za rukovođenje
– Odnos zatečenih i novih plata po zakonu

Druga prava i obaveze zaposlenih
– Prava i obaveze zaposlenih
– Rad direktora ustanove (Imenovanje direktora; imenovanje vršioca dužnosti direktora)
– Vrednovanje rezultata rada (Uspostavljanje sistema vrednovanja tokom 2019)
– Način popunjavanja radnih mesta (Premeštaj zaposlenih; Preuzimanje; Konkurs…)
– Prestanak radnog odnosa

Pitanja i odgovori

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

homepage buducnost backround 5
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više jnpup flip 1
homepage buducnost backround 5
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više pi flip 1
homepage buducnost backround 5
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više ZJN 2020 knjiga 1
homepage buducnost backround 5
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više ekskurzije knjiga 1
homepage buducnost backround 5
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više DKR i HR knjiga 1
homepage buducnost backround 5
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više upravljanje otpadom knjiga 1
homepage buducnost backround 5
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
homepage buducnost backround 5
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više licenca knjiga 1
homepage buducnost backround 5
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara