Novi sistem radnih odnosa i plata u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
13. april 2018.
Beograd

Agenda

Petak, 13. april 2018.

Institut za ekonomiju i pravo organizuje seminar posvećen novom Zakonu o zaposlenima u javnim službama i njegovim efektima na ustanove obrazovanja i vaspitanja i izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa katalogom radnih mesta. Seminar je zamišljen kao interaktivan, tako da očekujemo da uzmete učešća u temama, postavite svako pitanje i rešite sve nedoumice u vezi sa temom skupa.

Seminar je namenjen:
Direktorima ustanova obrazovanja i vaspitanja,
Pomoćnicima direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja,
Sekretarima ustanova obrazovanja i vaspitanja,
Zaposlenima na kadrovskim i normativno-pravnim poslovima,
Zaposlenima na računovodstvenim i poslovima finansija i obračuna plata,
Predstavnicima sindikata i zaposlenih

Prezentacija programa Instituta za ekonomiju i pravo

NOVI SISTEM RADNIH ODNOSA I PLATA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA)

I DEO:
Odnos Zakona o zaposlenima u javnim službama sa drugim propisima
– U kom delu se primenjuje Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakon o radu, Poseban kolektivni ugovor…
– Prestanak primene i važenja ranijih propisa

Obaveze za ustanove u 2018. godini
– Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova koji je usklađen sa Katalogom radnih mesta u javnim službama
– Primena načela racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti u izradi sistematizacije (20 % rukovodećih radnih mesta)
– Donošenje Rešenja za zaposlene kojim se utvrđuju nazivi radnih mesta u skladu sa Pravilnikom (rok: 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika)
– Prijavljivanje podataka iz Rešenja u Registar zaposlenih (rok: 30 dana od donošenja Rešenja)
– Usaglašavanje naziva radnih mesta i opisa poslova sa katalogom
– Način prepoznavanja poslova koji su uključeni u Katalog
– Da li može da se promeni opis posla?
– Da li može da se menja stručna sprema?

Rešavanje nedoumica iz prakse

II DEO
Plate i druga primanja
– Elementi plata i drugih primanja zaposlenih (početni i korektivni koeficijent)
– Uvećana plata zbog posebnih uslova rada u oblasti obrazovanja (Član 121.)
– Uvećana plata za rukovođenje
– Odnos zatečenih i novih plata po zakonu

Druga prava i obaveze zaposlenih
– Prava i obaveze zaposlenih
– Rad direktora ustanove (Imenovanje direktora; imenovanje vršioca dužnosti direktora)
– Vrednovanje rezultata rada (Uspostavljanje sistema vrednovanja tokom 2019)
– Način popunjavanja radnih mesta (Premeštaj zaposlenih; Preuzimanje; Konkurs…)
– Prestanak radnog odnosa

Pitanja i odgovori

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

homepage buducnost backround 5
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više jnpup flip 1
homepage buducnost backround 5
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više pi flip 1
homepage buducnost backround 5
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više ZJN 2020 knjiga 1
homepage buducnost backround 5
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više ekskurzije knjiga 1
homepage buducnost backround 5
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više DKR i HR knjiga 1
homepage buducnost backround 5
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više upravljanje otpadom knjiga 1
homepage buducnost backround 5
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
homepage buducnost backround 5
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više licenca knjiga 1
homepage buducnost backround 5
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara