Finansijsko upravljanje i kontrola
4. novembar 2020.
Vebinar

Institut za ekonomiju i pravo organizuje webinar kome je tema Finansijsko upravljanje i kontrola. Obaveza uspostavljanja i pune primene finansijskog upravljanja i kontrole je do kraja godine. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Republika Srbija opredeljujući se za proces evropskih integracija ima obavezu da kroz predpristupne pregovore, obezbedi izgradnju efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Zakon o Budžetskom sistemu RS, član 81. (“Službeni glasnik RS” br.99/11 i 113/17) predviđa da su SVI korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS” br. 89/2019) propisuju se zajednički kriterijumi i standardi za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Primarna odgovornost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, je na rukovodiocu korisnika javnih sredstava (Službeni glasnik RS” 113/17 i 89/2019). Rukovodilac budžetskog korisnika je „prva i zadnja karika u lancu odgovornosti“ – međutim „lanac odgovornosti“ čine svi rukovodioci unutar organizacione strukture. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Webinar je namenjen odgovornim licima kod korisnika javnih sredstava. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Član 18. Pravilnika (“Službeni glasnik RS” br. 89/2019) definiše upravljanje nepravilnostima kao bitan deo upravljačke odgovornosti i jedan od ključnih delova sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Najvažniji mehanizam izveštavanja o funkcionisanju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i transparentnosti javne uprave predstavlja predaja Godišnjeg izveštaja (GIFUK) – do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Novina Pravilnika (“Službeni glasnik RS” br. 89/2019) je Član 20. koji će se primenjivati od 1. januara 2021. godine kojim se rukovodilac korisnika javnih sredstava obavezuje na potpisivanje izjave o internim kontrolama kojom potvrđuje nivo usklađenosti finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na međunarodne standarde interne kontrole. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Agenda

Sreda, 4. novembar 2020.

od 09:00 Prijava učesnika na sistem

10:00 – 10:10
Pero Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:10 – 11:30
Dr Snežana Maksimović, Institut za ekonomiju i pravo
– Definisanje, svrha i obeležja kvalitetno uspostavljenog sistema FUK-a
– Zakoni i drugi propisi kojima se uređuje FUK
– Usklađenost sa „COSO“ okvirom

11:30 – 12:00 Pauza

12:00 – 13:00
Dr Snežana Maksimović, Institut za ekonomiju i pravo
– Planiranje aktivnosti za razvoj sistema FUK-a
– Metodološki okvir za sprovođenje FUK-a
– Specifikacija pripreme knjige procesa
– Strategija upravljanja rizicima
– Smernice za upravljanje nepravilnostima

13:00 – 14:00
Dr Snežana Maksimović, Institut za ekonomiju i pravo
Pitanja i odgovori

Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

homepage buducnost backround 5
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više jnpup flip 1
homepage buducnost backround 5
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više pi flip 1
homepage buducnost backround 5
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više ZJN 2020 knjiga 1
homepage buducnost backround 5
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više ekskurzije knjiga 1
homepage buducnost backround 5
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više DKR i HR knjiga 1
homepage buducnost backround 5
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više upravljanje otpadom knjiga 1
homepage buducnost backround 5
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
homepage buducnost backround 5
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više licenca knjiga 1
homepage buducnost backround 5
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara