Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije 8
8-11. oktobar 2020.
Borsko jezeroAkreditovana konferencija

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Institut za ekonomiju i pravo organizuje tradicionalnu dvodnevnu konferenciju posvećenu vaspitnom radu u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije.

Konferencija je namenjena direktorima, sekretarima, vaspitačima, stručnim saradnicima.

Tradicionalna konferencija Instituta za ekonomiju i pravo se ovoga puta održava na Borskom jezeru. Tematski fokus će ovoga puta biti na standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njegovom profesionalnom razvoju, samovrednovanju kao i psihološkom aspektu rada tokom pandemije COVID-19 i zaštiti u kolektivnom smeštaju.

Kao i uvek do sada, drugi dan će biti posvećen izlaganjima i prezentacijama predavača. Ovaj format omogućava da vaspitači i stručni saradnici predstave primere dobre prakse i na taj način podstaknu svoje kolege na diskusiju i primenu predstavljenih primera u svojim domovima.

Konferencija “Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije” akreditovana je u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao stručni skup koji traje dva dana.

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Agenda

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Četvrtak, 8. oktobar 2020.

19:00 – 21:00 – Dolazak, podela materijala i evidencija učesnika

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Petak, 9. oktobar 2020.

08:00 – 10:00 – Postavljanje postera
10:00 Otvaranje konferencije i uvodna reč

Tematski deo – rad u plenumu

Eleonora Vlahović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
I Standardi kompetencija za profesiju vaspitača u domu učenika i školi sa domom učenika i njegov profesionalni razvoj

Dr Marija Vukelić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srednjoškolski dom, Novi Sad
II Samovrednovanje u ustanovama učeničkog standarda

Snežana Milutinović, Centar za primenjenu psihologiju
III Psihološki aspekt rada sa učenicima za vreme pandemije COVID 19 i zaštita u kolektivnom smeštaju

14:00 – 15:00 Ručak
16:00 Izlet (Lazareva pećina)
18:00 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Subota, 10. oktobar 2020.

09:00 – Rad u grupama
• Sekcija 1: Adaptacija i učenje
• Sekcija 2: Životne veštine
• Sekcija 3: Život u zajednici

13:00 – 14:00 – Poster prezentacija
14:00 – 15:00 – Evaluacija konferencije: saopštenja koordinatora diskusionih sekcija, diskusija i usvajanje zaključaka.
15:00 – Ručak
20:00 – Svečana večera

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Nedelja, 11. oktobar 2020.

do 09:00 – Doručak i odlazak učesnika

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Uputstvo za poster sekciju i prezentaciju

Petak, 9. oktobar 2020: 08:00 do 10:00 časova – Postavljanje postera
Subota, 10. oktobar 2020: 13:00 do 14:00 časova – Prezentacija postera

Važno: Naziv teme prezentacije (saopštenja, postera, Power Point-a i dr.) mora se prijaviti organizatoru pisanim putem do 2. oktobra 2020. godine mejlom na zbornik@iep.rs.

Za postavljanje postera poneti odgovarajući pribor, selotejp i slično.

Ciljevi:
• Popularisati vaspitnu funkciju domova učenika;
• Kroz sažetu evaluaciju definisati rezultate, uspehe i probleme u svakoj oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;
• Ostvariti napredak u razmeni informacija i komunikaciji različitih sadržaja i ljudi koji se angažuju u oblasti vaspitnog rada u domovima učenika;

Osnovni elementi koje treba da sadrži svaka prezentacija su:
Tema, metod, ciljna grupa, efekti, rezultati, aktivnosti, dileme, teškoće, rešavanje problema, otvorena pitanja
• Poželjno je da svaka ustanova sačini barem jednu prezentaciju, i uz nju prospekte, fotokopije same prezentacije ustanove ili nečeg sličnog što bi se moglo podeliti prisutnim učesnicima i medijima.
• Prednost u izboru sadržaja imaju prezentacije koje se bave konkretnom temom iz pojedinačne oblasti vaspitnog rada.

Teme: (Iz oblasti vaspitnog rada)
• Segment života i rada u domovima učenika
• Organizovanje aktivnosti
• Sadržaji, programi
• Manifestacije
• Metode, oblici sredstva
• Veličina postera treba da bude 70 X 100 cm.
• Ideje o prezentaciji (audio i video zapisi i sl.) moguće je realizovati u dogovoru sa organizatorom do 2. oktobra 2020. godine.

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Materijal za savetovanje

Detaljan program rada sa satnicama i salama, rezime radova koji se izlažu na plenumu, Zbornik radova i saopštenja u roku od 60 dana, svakom učesniku, sertifikat o učešću.

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Lokacija održavanja

Prijava

Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs. Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 063 8019 552 ili mejlom na office@iep.rs.

Kotizacija za konferenciju iznosi 11.990,00 RSD po učesniku (PDV je uračunat).

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Smeštaj

Učesnici rezervišu smeštaj u hotelu “Jezero”, Borsko jezero preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

homepage buducnost backround 5
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više jnpup flip 1
homepage buducnost backround 5
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više pi flip 1
homepage buducnost backround 5
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više ZJN 2020 knjiga 1
homepage buducnost backround 5
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više ekskurzije knjiga 1
homepage buducnost backround 5
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više DKR i HR knjiga 1
homepage buducnost backround 5
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više upravljanje otpadom knjiga 1
homepage buducnost backround 5
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
homepage buducnost backround 5
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više licenca knjiga 1
homepage buducnost backround 5
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara