Obuka za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke
6-8. april 2017.
Vršac

Agenda

Četvrtak, 6. april 2017.

1) ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI;

2) POJAM I PREDMET JAVNE NABAVKE;

3) NAČELA JAVNE NABAVKE;

4) NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE;

5) ZAŠTITA PODATAKA, DOKUMENTACIJA I EVIDENTIRANJE POSTUPKA;

6) JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

7) SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA;

8) POSTUPCI JAVNE NABAVKE:
(a) otvoreni postupak;
(b) restriktivni postupak;
(v) kvalifikacioni postupak;
(g) pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda;
(d) pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
(đ) konkurentni dijalog;
(e) konkurs za dizajn;
(ž) postupak javne nabavke male vrednosti;

9) POSEBNI OBLICI POSTUPKA JAVNE NABAVKE;

10) ELEKTRONSKA LICITACIJA;

PITANJA I ODGOVORI

Petak, 7. april 2017.

11) CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE;

12) PLAN NABAVKI;

13) PROCENJENA VREDNOST, POKRETANJE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE;

14) OGLASI O JAVNOJ NABAVCI;

15) KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PRIPREMA, SADRŽINA, OBJAVLJIVANJE, IZMENE I DOPUNE;

16) USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA;

17) TEHNIČKE SPECIFIKACIJE;

18) KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA;

19) NEGATIVNE REFERENCE;

20) PONUDA – PODNOŠENJE I VAŽENJE;

* PITANJA I ODGOVORI

Subota, 8. april 2017.

21) ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE;

22) PRIJEM I OTVARANJE PONUDA;

23) DODELA UGOVORA, ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA;

24) UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI;

25) JAVNE NABAVKE U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBRAĆAJA I POŠTANSKIH USLUGA;

26) JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI;

27) EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA;

28) ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE,

29) NIŠTAVOST UGOVORA;

30) KAZNENE ODREDBE – PREKRŠAJI.

* PITANjA I ODGOVORI

** SIMULACIJA ISPITA

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

homepage buducnost backround 5
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više jnpup flip 1
homepage buducnost backround 5
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više pi flip 1
homepage buducnost backround 5
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više ZJN 2020 knjiga 1
homepage buducnost backround 5
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više ekskurzije knjiga 1
homepage buducnost backround 5
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više DKR i HR knjiga 1
homepage buducnost backround 5
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više upravljanje otpadom knjiga 1
homepage buducnost backround 5
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
homepage buducnost backround 5
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više licenca knjiga 1
homepage buducnost backround 5
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara