Finansijsko upravljanje, kontrola i rizici
29. mart 2019.
Beograd

Zakonom o budžetskom sistemu, u članu 81 je propisana zakonska obaveza implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod svih budžetskih korisnika Republike Srbije. Izveštavanje se obavlja na godišnjem nivou predajom Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola (GIFUK).

Otvaranje pregovaračkog poglavlja 32 zahteva dalje jačanje i uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i uloge interne finansijske kontrole i upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava, što je i preduslov za efektivno sprovođenje zakonskih propisa u oblasti interne finansijske kontrole.

Seminar je prvenstveno namenjen upravljačkim strukturama korisnika javnih sredstava, sa namerom da pomogne u razumevanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Metodološki okvir za sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole, razrađen je tako da rukovodioce budžetskih korisnika usmeri na ključna područja koja zahtevaju njihovo aktivno angažovanje, da im ukaže na procedure koje treba da uspostave i koje im omogućavaju da budžetskim sredstvima upravljaju zakonito, namenski, efikasno i efektivno.

Agenda

Petak, 29. mart 2019.

I DEO – UVOD U FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU

1. DEFINICIJA, SVRHA I OBELEŽJA KVALITETNO USPOSTAVLЈENOG SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLЈANJA I KONTROLE
1.1. Regulatorni okvir za uspostavlјanje sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u javnom sektoru
1.1.1. Zakoni kojim se uređuje oblast finansijskog upravlјanja i kontrole
1.1.2. Pregovaračko poglavlјe 32 o pridruživanju Srbije EU- finansijska kontrola i nadzor
1.1.3. Uloga Centralne jedinice za harmonizaciju
1.2.Upravlјačka odgovornost korisnika budžetskih sredstava
1.2.1. Rukovođenje i stil upravlјanja
1.2.2. Prenošenje ovlašćenja i odgovornosti

2. PLANIRANJE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLЈANJA I KONTROLE
2.1. Planski pristup poslovanju i uspostavlјanju sistema finansijskog upravlјanja i kontrole

3. METODOLOŠKI OKVIR ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKOG UPRAVLЈANJA I KONTROLE
3.1. Kontrolno okruženje
3.2.Kontrolne aktivnosti 3.3.Izveštavanje o sistemu finansijskog upravlјanja i kontrole

4. PITANJA, ODGOVORI I RAZGOVOR SA UČESNICIMA

II DEO – INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA

1. INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
1.1. Pojam, svrha i važnost interne kontrole
1.2. Uloga interne kontrole u finansijskom upravlјanju i kontroli
1.3.Standardi interne kontrole u javnom sektoru
1.4. Proces interne kontrole u javnom sektoru

2. COSO MODEL INTERNE KONTROLE
2.1. Cilјevi interne kontrole
2.2. Komponente interne kontrole
2.3. Odnos između cilјeva i komponenti interne kontrole

3. PROCES DOKUMENTOVANJA INTERNE KONTROLE
3.1. Snimanje sistema
3.2.Definisanje dijagrama toka
3.3.Modeli upitnika interne kontrole i narativni opisi

4. EVALUACIJA EFIKASNOSTI INTERNE KONTROLE
4.1. Utvrđivanje kontrolnih cilјeva
4.2.Evaluacija kontrolnog okruženja
4.3.Kontrolna lista za četiri cilјa interne kontrole u javnom sektoru
4.4. Izveštavanje o nedostacima interne kontrole

5. PITANJA, ODGOVORI I RAZGOVOR SA UČESNICIMA

III DEO – UPRAVLJANЈE RIZICIMA

1. UPRAVLЈANJE RIZICIMA KAO DEO PROCESA PLANIRANJA I DONOŠENJA ODLUKA
1.1. Pojam rizika i svrha upravlјanja rizicima
1.2.Odgovornost za upravlјanje rizicima

2. STRATEGIJA UPRAVLЈANJA RIZICIMA
2.1.Pristup i metode za utvrđivanje rizika
2.2.Postavlјanje cilјeva
2.3.Reagovanje na rizik

3. KONTROLNE AKTIVNOSTI
3.1.Dokumentovanje rizika

4. PRAĆENJE RIZIKA I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA

5. PITANJA, ODGOVORI I RAZGOVOR SA UČESNICIMA

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

homepage buducnost backround 5
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više jnpup flip 1
homepage buducnost backround 5
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više pi flip 1
homepage buducnost backround 5
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više ZJN 2020 knjiga 1
homepage buducnost backround 5
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više ekskurzije knjiga 1
homepage buducnost backround 5
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više DKR i HR knjiga 1
homepage buducnost backround 5
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više upravljanje otpadom knjiga 1
homepage buducnost backround 5
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
homepage buducnost backround 5
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više licenca knjiga 1
homepage buducnost backround 5
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara