Finansijsko upravljanje i kontrola
26. januar 2021.
Vebinar

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Zbog velikog interesovanja – novi termin webinara

Institut za ekonomiju i pravo organizuje webinar kome je tema Finansijsko upravljanje i kontrola. Obaveza uspostavljanja i pune primene finansijskog upravljanja i kontrole je do kraja 2020. godine. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Republika Srbija opredeljujući se za proces evropskih integracija ima obavezu da kroz predpristupne pregovore, obezbedi izgradnju efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Zakon o Budžetskom sistemu RS, član 81. (“Službeni glasnik RS” br.99/11 i 113/17) predviđa da su SVI korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS” br. 89/2019) propisuju se zajednički kriterijumi i standardi za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Primarna odgovornost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, je na rukovodiocu korisnika javnih sredstava (Službeni glasnik RS” 113/17 i 89/2019). Rukovodilac budžetskog korisnika je „prva i zadnja karika u lancu odgovornosti“ – međutim „lanac odgovornosti“ čine svi rukovodioci unutar organizacione strukture. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Webinar je namenjen odgovornim licima kod korisnika javnih sredstava. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Član 18. Pravilnika (“Službeni glasnik RS” br. 89/2019) definiše upravljanje nepravilnostima kao bitan deo upravljačke odgovornosti i jedan od ključnih delova sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Najvažniji mehanizam izveštavanja o funkcionisanju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i transparentnosti javne uprave predstavlja predaja Godišnjeg izveštaja (GIFUK) – do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Novina Pravilnika (“Službeni glasnik RS” br. 89/2019) je Član 20. koji će se primenjivati od 1. januara 2021. godine kojim se rukovodilac korisnika javnih sredstava obavezuje na potpisivanje izjave o internim kontrolama kojom potvrđuje nivo usklađenosti finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na međunarodne standarde interne kontrole. finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola obuka

Agenda

Utorak, 26. januar 2021.

od 09:00 Prijava učesnika na sistem

10:00 – 10:10
Pero Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:10 – 11:30
Dr Snežana Maksimović, Institut za ekonomiju i pravo
– Definisanje, svrha i obeležja kvalitetno uspostavljenog sistema FUK-a
– Zakoni i drugi propisi kojima se uređuje FUK
– Usklađenost sa „COSO“ okvirom

11:30 – 12:00 Pauza

12:00 – 13:00
Dr Snežana Maksimović, Institut za ekonomiju i pravo
– Planiranje aktivnosti za razvoj sistema FUK-a
– Metodološki okvir za sprovođenje FUK-a
– Specifikacija pripreme knjige procesa
– Strategija upravljanja rizicima
– Smernice za upravljanje nepravilnostima

13:00 – 14:00
Dr Snežana Maksimović, Institut za ekonomiju i pravo
Pitanja i odgovori

Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Organizacija

Učesnici seminara mogu dostaviti svoja pitanja organizatoru i pre seminara, do 25. januara 2021. godine putem e-maila office@iep.rs, i na ta pitanja će predavači prvo odgovoriti.

NAČIN VRŠENJA OBUKE:

Obuka će se vršiti online u formi webinara putem Zoom aplikacije. Broj telefona na koji se možete obratiti za sva tehnička pitanja i poteškoće je 064/28-28-257. Pred sam webinar dobićete mejl sa pristupnim linkom i šifrom. Prijava je jednostavna i vrši se u nekoliko klikova. Ukoliko Vaš računar poseduje kameru i mikrofon moći ćete da direktno učestvujete. Ukoliko Vaš računar nema ove mogućnosti, svoja pitanja možete postaviti preko chat forme pisanim putem ili mejlom pre webinara.

KOTIZACIJA

Kotizacija za webinar iznosi 9.000,00 RSD po učesniku (PDV je uračunat).

Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 065 8019 552 ili mejlom na office@iep.rs.

Lokacija održavanja

iep
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više iep
iep
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više iep
iep
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više iep
iep
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više iep
iep
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više iep
iep
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više iep
iep
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
iep
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više iep
iep
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara