Budžetski sistem i budžetsko računovodstvo II
7. mart 2017.
BeogradBudžetsko izveštavanje i kontrola namenskog i zakonitog trošenja javnih sredstava

Agenda

Teško se može zamisliti obavljanje poslova interne kontrole, kao i interne i eksterne revizije kod budžetskih korisnika bez potpunog poznavanja budžetskog računovodstva I i II, kao i pozitivnih propisa iz oblasti budžetskih finansija.

Budžetski sistem i budžetsko računovodstvo II, budžetsko izveštavanje i kontrola namenskog i zakonitog trošenja javnih sredstava je posebno aktuelna oblast, pa je u tom smislu Institut za ekonomiju i pravo organizovao kurs – Budžetski sistem i budžetsko računovodstvo II – sa sledećom strukturom:

1.Poznavanje budžetskog sistema i propisa iz oblasti budžetskog sistema,

2. Postupak donošenja budžeta na nivou Republike Srbije, Lokalne samouprave i finansijskih planova Organizacija za obavezno socijalno osiguranje (OOSO)

3. Utvrđivanje finansijskog rezultata kod budžetskih korisnika uz uticaj pojedinih konta klase 3 na korekciju tog rezultata

4. Sastavljanje finansijskih izveštaja Obrazac 1,Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4. i Obrazac 5.

5. Korišćenje knjigovodstvenih podataka za potrebe upravljačkog menadžmenta, kao i kontrole namenskog i zakonitog trošenja sredstava budžeta

6. Mogućnosti budžetskih korisnika da koristeći Zakonom utvrđeno pravo preduprede mogućnost da nezakonito prekorače odobrene aproprijacija po ekonomskim klasifikacijama

7. Veza između iznosa odobrenih aproprijacija po ekonomskim klasifikacijama u aktima o budžetu sa propisanim kriterijumima za donošenje plana javnih nabavki i odluke o pokretanju postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

Osvrt na aktuelni budžetski sistem

Izvorni propisi kojima se uređuju budžetski sistem i budžetsko računovodstvo

Zakon o budžetskom sistemu, Definicije koje se koriste u ovom zakonu (Član 2)

Podzakonska akta

Utvrđivanje sredstava budžetskih korisnika za budžetsku godinu i kontrola zakonitog i namenskog trošenja u ustanovama obrazovanja

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova OOSO

Utvrđivanje sredstava budžeta za direktne i indirektne budžetske korisnike

Predlozi finansijskih planova indirektnih korisnika

Utvrđivanje aproprijacija po ekonomskim klasifikacijama za direktnog i njegove indirektne korisnike za čiji rad je u budžetskom smislu odgovoran

Trošenja budžetskih sredstava kod direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, evidencija – budžetsko računovodstvo –

Izvršenje budžeta – iz prihoda i primanja korisnika budžetskih sredstava (rashodi i izdaci)

Budžetsko računovodstvo, evidencije trošenja budžetskih sredstava

Budžetsko računovodstvo i budžetska klasifikacija

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

Klasifikacije po Pravilniku o kontnom planu

Sadržina konta i primena Kontnog plana za budžetski sistem

Finansijski izveštaji direktnih i indirektnih budžetskih korisnika

Završni račun budžeta i Finansijski izveštaji

Završni računi i finansijski izveštaji u Zakonu o budžetskom sistemu i podzakonskim aktima

Priprema za izradu godišnjih izveštaja

Povraćaj neutrošenih sredstava direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu

Obračun amortizacije sredstava za rad

Prihodi i primanja rashodi i izdaci

Prihodi i primanja

Donacije, pomoći i transferi i prihodi od prodaje dobara i usluga

Rashodi i izdaci

Utvrđivanje rezultata poslovanja

Utvrđivanje rezultata poslovanja, višak prihoda i primanja – suficit

Rekapitular prethodnih konstatacija

Utvrđivanje rezultata poslovanja, manjak prihoda i primanja-deficit

Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja Završni račun

Unošenje i dostavljanje podataka na obrascima za završni račun

Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja, čl. 78. Zakona o budžetskom sistemu

Unos podataka u obrasce završnog računa

Sastavljanje Bilansa stanja, Obrazac 1

Sastavljanje Bilansa prihoda i rashoda, Obrazac 2

Sastavljanje Izveštaja o kapitalnim izdacima i primanjima, Obrazac 3

Sastavljanje izveštaja o novčanim tokovima, Obrazac 4

Sastavljanje Izveštaja o izvršenju budžeta, Obrazac 5

Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava

Zaključak knjiga

Čuvanje računovodstvenih isprava i poslovnih knjiga

Kontrola namenskog i zakonitog trošenja sredstava

Uprava za trezor i njena uloga u kontroli namenskog i zakonitog trošenja sredstava iz odobrenih aproprijacija za budžetsku godinu

Izvršenje budžeta budžetskih korisnika u skladu sa propisanim odredbama u Pravilniku o sistemu  izvršenju budžeta R. Srbije

Primer na koji način je indirektni budžetski korisnik ’’I’’ koristio pravo iz odredaba člana 61. Zakona o budžetskom sistemu a koje se odnosi na preusmeravanja aproprijacije

Zakonito i namensko trošenje budžetskih sredstava shodno odredbama  Zakona o budžetskom sistemu

Propisane sankcije za nezakonito trošenje budžetskih sredstava

Kontrola namenskog i zakonitog trošenja budžetskih sredstava u smislu primene odredaba Zakona o javnim nabavkama

Utvrđivanje prava na trošenje budžetskih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije, Odlukom Autonomne pokrajine Vojvodine, odlukama lokalne samouprave i finansijskim planovima OOSO

Donošenje plana javnih nabavki kod budžetskih korisnika

Odnos između finansijskog plana i plana javnih nabavki

Reprezentativni primeri nepravilnosti u postupku sprovođenja odredaba Zakona o javnim nabavkama

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

homepage buducnost backround 5
JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više jnpup flip 1
homepage buducnost backround 5
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više pi flip 1
homepage buducnost backround 5
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više ZJN 2020 knjiga 1
homepage buducnost backround 5
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više ekskurzije knjiga 1
homepage buducnost backround 5
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više DKR i HR knjiga 1
homepage buducnost backround 5
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više upravljanje otpadom knjiga 1
homepage buducnost backround 5
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više Standardi kvaliteta rada ustanove
homepage buducnost backround 5
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više licenca knjiga 1
homepage buducnost backround 5
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara