Obuka za službenika za javne nabavke
15-16. jun 2022.
Beograd

Institut za ekonomiju i pravo organizuje obuku za polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke. Obuka će se vršiti u Centru za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo u Beogradu, Grčića Milenka 39, uz puno poštovanje mera zaštite od COVID-19. Prilikom prijave svaki učesnik će dobiti masku, sredstva za dezinfekciju će se nalaziti na više mesta u sali, a tokom pauza će sala biti provetrena. Takođe, broj mesta je ograničen radi poštovanja preporuke o distanci u zatvorenom prostoru. obuka za sluzbenika za javne nabavke 2021 obuka za sluzbenika javnih nabavki

Obuka je namenjena kako početnicima tako i onima koji već rade na poslovima javnih nabavki. obuka za sluzbenika za javne nabavke  2021 obuka za sluzbenika javnih nabavki

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

30 godina 150x150 2

Agenda

Sreda, 15 jun 2022.

od 08:30 do 09:00 Dolazak učesnika, evidencija i prijava

09:00 – 12:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
1. Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
2. Pojam i predmet javne nabavke
3. Naručioci
4. Načela javne nabavke
5. Izuzeci od primene zakona
6. Mešovita nabavka
7. Pragovi
8. Način određivanja procenjene vrednosti javnih nabavki i podela u partije

12:00 – 13:00 Pauza za kafu i zakusku

13:00 – 16:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
9. Podela nabavke u partije
10. Rezervisane javne nabavke
11. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
12. Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke
13. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
14. Vrste postupaka javne nabavke
15. Minimalni broj kandidata
16. Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki

Četvrtak, 16. jun 2022.

09:00 Početak rada

09:00 – 12:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
17. Posebni režimi nabavke
18. Centralizovane i zajedničke javne nabavke
19. Računanje i određivanje rokova
20. Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke
21. Objavljivanje i transparentnost
22. Izbor učesnika i dodela ugovora
23. Izvršenje ugovora
24. Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

12:00 – 13:00 Pauza za kafu i zakusku

13:00 – 16:00
Sandra Damčević, Direktor Kancelarije za javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Kancelarije za javne nabavke
25. Sektorske delatnosti
26. Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država i odnosi s tim državama
27. Kancelarija za javne nabavke
28. Portal javnih nabavki
29. Osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova javnih nabavki
30. Pravna zaštita
31. Kaznene odredbe
32. Prelazne i završne odredbe
33. Pitanja i odgovori, primer polaganja ispita

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Lokacija održavanja

Polaganje ispita

Ispit se polaže pismeno, odnosno testiranjem. Za pripremu polaganja ispita za sticanje sertifikata, koriste se sledeći pravni izvori: 1) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona; 2) Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i 3) Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – USJ, 57/89, „Službeni list SRJ”, br. 31/93, 44/99 – dr. propis i „Službeni glasnik RS”, broj 18/20), koji su navedeni u članu 2. Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke.

Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže tumačenje odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa.

Elektronska prijava

    Sva polja su obavezna.

    Pogledajte još naših savetovanja i seminara