JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Zbornik radova: Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike SrbijeZbornik radova

Zbornik-knjiga-1

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2002 – 

Kontaktirajte nas za informacije
o ceni i dostupnosti
Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Iz dela

Iz uvodne reči dr Lidije Kozarčanin u jednom od Zbornika:

Institut za ekonomiju i pravo je u proteklom periodu, u velikoj meri doprineo ovom obogaćivanju i napredovanju u praksi vaspitnog rada u domovima učenika srednjih škola u Srbiji. Više stotina vaspitača u domovima učenika pored učešća i rada na svom ličnom usavršavanju na stručnim skupovima, ima i slobodan pristup Zbornicima radova koji su bili prezentovani na tim susretima. Činjenica je i da se u popisu literature koja je korišćena u radovima sve češće pojavljuju i brojevi našeg Zbornika „Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije“ (prvi je izašao 2002. godine). To je i potvrda kvaliteta radova u njima kao i uloženog truda na uređenju Zbornika.

Kontni plan sačinjavaju klase, kategorije, grupe, sintetička konta, analitička konta i subanalitička konta. Budžetski korisnici su obavezni da poslovne promene u budžetskom računovodstvu vode po propisanim šestocifrenim subnanalitičkim kontima, sadržanim u Kontnom planu, koji čini sastavni deo Pravilnika.

O delu

Zbornik radova Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije zamišljen je kao izdanje koje prati istoimene skupove vaspitača koje Institut za ekonomiju i pravo održava još od 2002. godine.

Urednički koncept Zbornika zamišljen je tako da on bude svedok vremena i prakse u vaspitnom radu kroz izlaganja i tekstove vaspitača zaposlenih u domovima učenika srednjih škola. Prvi dan konferencije je opredeljen za plenarna izlaganja saradnika Instituta na teme koje smo u datom trenutku identifikovali kao važne, dok je drugi dan posvećen samim vaspitačima. Na ovaj način je i njima pružena prilika da ukažu na izazove sa kojima se suočavaju kroz vaspitni rad, ali i da predlože rešenja i primere dobre prakse svojim kolegama.

Mada predloženi tekstovi podležu uredničkim i redaktorskim izmenama, veoma retko se dešavalo da tekstovi budu odbijeni. To je dokaz da vaspitači i te kako imaju kapacitete da svojim uvidom doprinesu unapređenju vaspitnog rada. Tokom svih ovih godina se dešavalo da neke od tema sa ovih skupova postanu sastavni deo normativnog uređenja ove oblasti.

Svesni da je vaspitni rad u domovima učenika specifičan, nastavljamo da mu pružamo dužno poštovanje kroz konferencije i Zbornik.

Elektronska narudžbenica

Pogledajte još naših izdanja