JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Zakon o raduUvod: Ranka Vujović

ZOR-knjiga-1

Oblast: Zakoni i propisi

Broj strana: 123

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2014.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Iz dela

Potreba unapređenja radnopravnih instituta, potpunija zaštita prava zaposlenih, kao i usklađivanje radnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima, a pre svega sa konvencijama donetim pod okriljem Međunarodne organizacije rada i sa propisima Evropske unije, uslovili su izmene i dopune Zakona o radu ‒ sistemskog zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada, a koji se u Republici Srbiji, uz manje izmene, primenjuje bezmalo jednu deceniju.

Rešenjima koja sadrži izmenjeni i dopunjeni Zakon o radu reformisani su pojedini instituti radnog prava koji nisu dali očekivane efekte, niti obezbedili zaštitu prava zaposlenih, već su imali za posledicu ili neprimenjivanje ili zloupotrebu u praksi. Ukidaju se nepotrebne i pojednostavljuju komplikovane procedure i administriranja koja ne doprinose obezbeđivanju i zaštiti prava zaposlenih, a pred-stavljaju znatan trošak za poslodavce (kao npr. neki postupci vezani za zaključivanje aneksa ugovora o radu, za dostavljanje obaveštenja zaposlenima o izvršenom prijavljivanju na obavezno socijalno osiguranje, postupci vezani za registraciju pojedinih ugovora o radu i slično). Fleksibilnijim regulisanjem odnosa između poslodavaca i zaposlenih, u skladu sa međunarodnim standardima, obezbeđuje se zadovoljavanje potreba i zaposlenih i poslodavaca, uz osiguranje zaštite zaposlenih kao „slabije strane” u tom ugovornom odnosu.

Dosadašnja primena ovog zakona pokazala je i da su neke odredbe bile nedovoljno jasno i nedovoljno precizno formulisane, što je, često, dovodilo do različitog tumačenja i različite primene, i kod poslodavaca i u sudskoj praksi. Rad na izmenama i dopunama ovog zakona bio je prilika i da se te odredbe preciziraju, kako bi se otklonila pravna nesigurnost i ujednačila praksa.

Pored toga, izmene i dopune navedenog sistemskog zakona trebalo bi da budu i podrška sprovođenju novih mera fiskalne politike Republike Srbije, čiji je cilj poboljšanje poslovne klime, unapređenje domaćih i stranih investicija u privredu, smanjenje „rada na crno” i povećanje zaposlenosti.

Zakon predviđa i da ugovor o radu na određeno vreme može trajati duže od 24 meseca, i to u tri slučaja: 1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka; 2) za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta i 3) sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola.

O delu

Zakon o radu je obavezno štivo na stolu svakog pravnika, naročito ako u njegove dužnosti spadaju i radni odnosima. Novi Zakon o radu donosi niz novina, ali i dalju razradu postojećih instituta. Kako bi prelazak na novi propis bio olakšan, knjiga sadrži uvod Ranke Vujović u kome je dat pregled najznačajnijih izmena sa objašnjenjima.

Elektronska narudžbenica

Pogledajte još naših izdanja