JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Pedagoško mišljenje i metodološka kultura nastavnika i vaspitačaMarija Ranđelović

Marija Randjelovic-knjiga2

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Format: B5

Broj strana: 189

Pismo: Ćirilica i latinica

Jezik: Srpski i engleski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2014.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

O delu

Gotovo je nemoguće govoriti o strategiji obrazovanja u Srbiji, kao načinu da se odgovori zahtevima i potrebama savremenosti i budućnosti, a da se, osim o reformisanju, inoviranju i usavršavanju, kako na globalnom i regionalnom, tako i na nacionalnom i lokalnom nivou, ciljeva obrazovanja i vaspitanja, nastavnih planova i programa, školskog sistema i neposrednog pedagoškog rada, ne započne ili ne završi sa nastavnikom ili vaspitačem, kao osnovnim činiocem uspešnosti vaspitno-obrazovnog procesa.

Naučna monografija Pedagoško mišljenje i metodološka kultura nastavnika i vaspitača, nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada u sistemu obrazovanja u Srbiji i neposrednog svedočenja da od profesionalne osposobljenosti pedagoškog radnika, u najširem smislu, njegove motivisanosti, etičnosti i uopšte kreativnosti, u velikoj meri, zavisi kvalitet vaspitno-obrazovnog rada i njegova efikasnost.

U ovom kontekstu, a u cilju uspeha reformskih ciljeva u obrazovnom sistemu, nastao je važan državni dokument, Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, koja se bavi utvrđivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja sistema obrazovanja u Republici Srbiji. Kao jedan od najvažnijih segmenata ovog dokumenta jeste nastavnik i vaspitač i njihova racionalna i vrednosno-motivaciona dimenzija u spoznaji pedagoško-društvenih osnova, ciljeva i zahteva u savremenom obrazovanju. Jedan od osnovnih, integrativnih faktora, koji utiču na uspešnost nastavnika i vaspitača je pedagoško-metodološka kultura.

Brojna istraživanja ukazuju, kako u svetu, tako i u Srbiji, da pedagoškim radnicima, upravo nedostaje odgovarajuće pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje i delovanje. Prema državnoj strategiji, misija obrazovanja nastavnika i vaspitača jeste izgradnja nacionalnog sistema profesionalnog razvoja nastavnika i vaspitača na svim nivoima obrazovanja, tako da se mogu garantovati visoko vaspitno-obrazovni standardi. U funkciji sistema obrazovanja i osposobljavanja nastavnika i vaspitača jesu sticanje nastavničkih kompetencija koje se odnose na nastavnu oblast, predmeta kojim se bave, metode učenja i sisteme ocenjivanja postignuća učenika, mereni na objektivan način, saradnju sa drugim nastavnicima i lokalnom samoupravom, koristeći sve njene resurse i pedagoške potencijale, razumevanje prirode obrazovnog sistema u kome deluju i društvenog konteksta u kome se odvijaju procesi vaspitanja i obrazovanja.

Naučna monografija Pedagoško mišljenje i metodološka kultura nastavnika i vaspitača, nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada u sistemu obrazovanja u Srbiji i neposrednog svedočenja da od profesionalne osposobljenosti pedagoškog radnika, u najširem smislu, njegove motivisanosti, etičnosti i uopšte kreativnosti, u velikoj meri, zavisi kvalitet vaspitno-obrazovnog rada i njegova efikasnost.

O autoru

Marija Ranđelović je rođena 10. novembra 1974. godine u Nišu. Srednju školu i Višu školu za obrazovanje vaspitača završila je u Aleksincu. Zvanje profesora razredne nastave stekla je na Učiteljskom fakultetu u Vranju, s prosečnom ocenom 10.

Master studije završila je na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, na temu „Pedagoški potencijali lokalne samouprave u realizaciji slobodnog vremena učenika u Domu“, takođe ocenom 10.

Doktorske studije upisala je na Fakultetu za kulturu i medije na Megatrend univerzitetu 2011. godine i položila sve predviđene ispite.

Od 1996. Do 2001. godine radila je kao profesor razredne nastave u školi „Kralj Petar I” u Nišu.

2011. godine je imenovana je za direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu.

Elektronska narudžbenica

Pogledajte još naših izdanja