JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Nove uloge nastavnika u školi koja učiDr Nada Trifković

Nada-Trifkovic-knjiga-1

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Broj strana: 179

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2015.

5990,00 RSD
PDV uračunat

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Iz dela

Zbog društvene uloge i značaja nastavnički poziv i pored toga što je poslednjih decenija potcenjen i marginalizovan, i dalje ima jednu od najodgovornijih funkcija upravljanja promenama društva u celini.

U vremenu brzih promena, obrazovanje predstavlja ključnu kariku u tom lancu.
Naša škola, opterećena i zatrpana balastom prošlosti nema snagu da proizvodi budućnost. Razvijene zemlje su se odavno uhvatile u koštac sa reformom obrazovnog sistema i većeg ulaganja u obrazovanje, svesni da je to prvi i osnovni korak u borbi protiv siromaštva.

Profesionalno osnaživanje nastavnika predstavlja preduslov za svaku reformu i poboljšanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa.

Istraživanja o stručnom usavršavanju zemalja Evropske Unije (TALIS) ukazuju na činjenicu da se ovom bitnom segmentu profesionalnog osnaživanja svih struktura obrazovno-vaspitnog procesa poklanja značajna pažnja.

Pored pojačanog ulaganja u obrazovanje i sistemskog rešavanja problema stručnog usavršavanja nastavnika i razvijene zemlje se suočavaju sa problemom heterogenog sastava zaposlenih u obrazovanju, podizanju motivacije, konkurencije i kompetencija nastavnika.

Cilj istraživanja i analiza sadržanih u ovoj knjizi bio je sagledati spremnost nastavnika (i učenika) za upravljanje razvojnim promenama u školi i nastavi, utvrditi njihov odnos prema stručnom usavršavanju i potrebama za usavršavanjem, te na toj osnovi projektovati principe (predloge) za modeliranje stručnog usavršavanja nastavnika koji bi bili u funkciji efikasnog upravljanja razvojnim promenama u nastavnom procesu, u školi kao organizaciji koja uči.

Nema reforme društva bez reforme vaspitno-obrazovnog sistema. O tome svedoče iskustva razvijenih zemalja. Isto tako, nema reforme obrazovnog sistema bez reforme glavnog nosioca procesa obrazovanja, a to je nastavnik.

O delu

U knjizi su dati prikazi analize i poređenja stavova učenika i nastavnika kao i njihova iskustva u novim nastavničkim ulogama, i odnos prema stručnom usavršavanju. Istraživanja sa učenicima i nastavnicima uzeta su iz doktorske disertacije autora pod nazivom Stručno usavršavanje nastavnika u funkciji upravljanja razvojnim promenama u nastavnom procesu.

Dat je i kratak prikaz međunarodnog istraživanja profesionalnog razvoja nastavnika (TALIS), kao i iskustva zemalja u kojima je reforma obrazovnog sistema doprinela i ubrzala razvoj i reformu društva u celini (Slovenija, Finska).

Cilj autora je ukazati na neophodnost jačanja kako kompetencija tako i ugleda i značaja nastavničkog poziva, kako bi škole bile „kuće znanja“ u kojima učenici rado borave i u koje se uvek vraćaju.

Knjiga je nastala i kao odgovor na pitanje: „Da li nam je uopšte potreban nastavnik u dvadeset i prvom veku?“

Elektronska narudžbenica

Pogledajte još naših izdanja