JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Javne nabavke u Republici SrbijiNadežda Mitrović Žitko i Dr Marko Špiler

Javne-nabavke-u-RS-knjiga-1

Oblast: Oblast javnih nabavki

Broj tomova: 3

Broj strana: 748 (I tom), 385 (II tom), 183 (III tom)

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2016.

5990,00 RSD
PDV uračunat

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Iz dela

Izmene i dopune zakona koji reguliše javne nabavke u Srbiji, predstavljale su preduslov za drugo izdanje knjige „Javne nabavke u Republici Srbiji“, autora Nadežde Mitrović-Žitko i dr Marka Špilera, u izdanju Instituta za ekonomiju i pravo. Ova knjiga predstavlja, do danas, najsveobuhvatniji projekat u oblasti javnih nabavki na ovim prostorima. Knjiga u tom smislu predstavlja najbolje štivo kako za početnike, tako i za one koji imaju višegodišnje iskustvo iz oblasti javnih nabavki i na preko 1000 strana obrađuje Zakon o javnim nabavkama koji je u primeni od početka 2013. godine, podzakonska akta i zakone koji su u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama, kao što su Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o budžetskom sistemu i drugi. Prvo izdanje je postalo nezaobilazna literatura na stolu i kancelariji svakog ozbiljnog profesionalca u javnim nabavkama, a drugo izdanje je naredni korak u pravcu ovog, može se reći istorijskog štiva.

Elementi koji ovu knjigu čini specifičnom jesu detaljno urađeni modeli akata čiji je osnovni cilj lakša primena u praksi i mogućnost da se i početnicima i profesionalcima u primeni Zakona o javnim nabavkama olakša pravilna primena Zakona. Uz modele akata date u knjizi, svaki službenik, odnosno lice zaposleno na poslovima javnih nabavki, u svakom trenutku ima sveobuhvatno štivo, detaljno izrađenu dokumentaciju i pomoć pri svakom problemu u oblasti javnih nabavki, koji su u praksi realni.

Ipak, ključni deo predstavlja detaljno objašnjen i obrazložen svaki element propisan Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, direktivama Evropske unije, zakonodavnim okvirom u vezi sa Zakonom o javnim nabavkama i slično. U uvodnom delu knjige, detaljno su objašnjeni svi uvodni elementi Zakona o javnim nabavkama, definisan je pojam javne nabavke, opisan zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji, načela javne nabavke, zaštita podataka, dokumentacije i integriteta postupka, sprečavanje korupcije i sukoba interesa.

Plan (javnih) nabavki, kao jedan od ključnih elemenata postupka javne nabavke, opisan je sa svim elementima koji ga sačinjavaju, uz detaljni predlog procesa izrade Plana nabavki, koji se sastoji od definisanja svih elemenata plana, izrade, usvajanja, izmene Plana nabavki i rada u aplikativnom softveru Uprave za javne nabavke. Autori su se osmelili da kritikuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, ali i da predstave modele akata, kao i Plana nabavki i Plana javnih nabavki.

Poseban segment knjige obuhvataju glave u kojima su detaljno objašnjeni svi postupci javnih nabavki. Objašnjeni su elementi propisani Zakonom o javnim nabavkama, koji se odnose na otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn, postupak javne nabavke male vrednosti i posebni oblici postupaka javne nabavke: okvirni sporazum u javnim nabavkama, elektronska licitacija i centralizovane javne nabavke. Kvalitet ove knjige je u predlogu rešavanja problema u praksi za svaki od navedenih postupaka, pored definisanja i opisivanja obaveznih elemenata.

Uz modele akata date u knjizi, svaki službenik, odnosno lice zaposleno na poslovima javnih nabavki, u svakom trenutku ima sveobuhvatno štivo, detaljno izrađenu dokumentaciju i pomoć pri svakom problemu u oblasti javnih nabavki, koji su u praksi realni.

O delu

Knjiga Javne nabavke u Republici Srbiji je izdanje sa dugom tradicijom. Istorijat ove knjige proteže se na dve decenije, tri Zakona o javnim nabavkama i preko 15 izdanja. Još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine naša kuća je prepoznala značaj ove oblasti. Uz nemerljiv doprinos naših saradnika, Nadežde Mitrović Žitko, dr Đorđa Pavlovića i kasnije dr Marka Špilera ovo izdanje postalo je jedini sveobuhvatni priručnik u oblasti javnih nabavki.

Javne nabavke u Republici Srbiji sastoji se od tri toma. Prvi tom posvećen je odredbama i institutima koje Zakon sadrži, kao i objašnjenjima za njihovu primenu. Drugi tom sadrži modele svih akata koji su potrebni u sprovođenju postupaka javnih nabavki dok treći sadrži sam Zakon. Odluka izdavača da na ovaj način podeli građu sasvim je praktične prirode. Odvajanjem modela akata i teksta Zakona u zasebne celine omogućili smo lakše snalaženje u svakodnevnom radu.

Elektronska narudžbenica

Pogledajte još naših izdanja