JAVNE NABAVKE - PRIMENA U PRAKSI
Časopis Javne nabavke – primena u praksi je nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđača u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Javne nabavke su oblast kojom se Institut za ekonomiju i pravo bavi još od 2002. godine, odnosno od prvog Zakona o javnim nabavkama koji je donet u Republici Srbiji. Godine iskustva u praktičnoj primeni kroz naše kosultantske usluge, kao i stalno praćenje promena u sistemu javnih nabavki kroz naše stručne skupove, učinile su ovaj časopis prestižnim izdanjem u okvirima stručne literature.
Saznajte više
PROSVETNI INFORMATOR
Časopis “Prosvetni informator” nastao je sa idejom da kroz praćenje aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dakle jednog sistema koji se stalno menja i prilagođava novim okolnostima, omogući svima koji učestvuju u procesu obrazovanja i vaspitanja da te promene i isprate, ali i sa željom da ostavi trag o genezi ovog sistema onima koji će tek postati deo ovog vitalnog sistema.
Saznajte više
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).
Saznajte više
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.
Saznajte više
DRUŠTVENO-KORISNI ODNOSNO
HUMANITARNI RAD U USTANOVAMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.
Saznajte više
UPRAVLJANJE OTPADOM
U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA
Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.
Saznajte više
STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVE
VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVE
Prvi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove objavljen je u „Službenom glasniku RS”, br. 7/2011 i dopunjen u br. 68/2012. Standarde kvaliteta rada škola doneo je Nacionalni prosvetni savet krajem 2010. a primenjivani su od februara 2011. Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova doneo je Nacionalni prosvetni savet sredinom 2012. godine, a primenjivani su od 26. jula 2012. Već sa donošenjem ovih standarda, postojao je plan o njihovom praćenju i prikupljanju svih potrebnih dokaza o njihovoj primenjivosti u praksi a samim tim i o potrebi njihovih izmena i dopuna, odnosno reviziji.
Saznajte više
LICENCA ZA DIREKTORE
STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.
Saznajte više
SEKRETAR USTANOVE
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST
U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o pravima, obavezama i odgovornosti sekretara. Od normativnog uređenja ovog radnog mesta, preko obaveza u vezi sa početkom školske godine, opštim aktima ustanove, obaveza u vezi sa organom upravljanja, direktorom i zaposlenima pa do odgovornosti sekretara i odnosu sa direktorom ustanove, u ovoj brošuri su obrađeni svi aspekti ovog radnog mesta.
Saznajte više sekretar ustanove

Internati – svetsko iskustvo brižne zajednice u ustanovama obrazovanja i vaspitanjaJakov i Aleksej Kišjuhas

Kisjuhasi-knjiga-1

Oblast: Obrazovanje i vaspitanje

Format: B5

Broj strana: 254

Pismo: Ćirilica

Jezik: Srpski

Povez: Mek

Godina izdanja: 2014.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte. Naši zaposleni će Vam ubrzo odgovoriti.

Iz dela

U tzv. zapadnim zemljama internati imaju dugu tradiciju. Školski sistem u tim zemljama je vrlo raznolik i razuđen te se ista širina spektra obrazovnih ustanova odnosi i na internate. Država se najčešće javlja samo kao onaj opšti okvir unutar koga funkcioniše sva različitost koncepcija obrazovanja i infrastrukture. U najvećem broju slučajeva reč je o privatnim školama onog stupnja koji je najbliži našem današnjem određenju srednjeg obrazovanja. Značajan je broj onih škola koje se ne legitimišu kao srednje škole već kao škole koje pripremaju za univerzitet. Budući da je reč o privatnim školama, treba imati u vidu da su sve one zasnovane dominantno na logici tržišta, da se svaka takva škola mora na tržištu velikih ponuda izboriti za svoje mesto. Sve prestižne škole imaju internate i tu činjenicu ističu kao svoju prednost. Internat im omogućava da budu otvorene prema celini populacije bez obzira na mesto stalnog boravka učenika. Preko internata škola postaje dostupna svakome. Nije škola već je internat taj segment kojim se otvara tržište. Internat, dakle, nikome nije organizaciona teškoća, nije ustanova koja zbrinjava socijalne slučajeve, nije zasnovana na samilosti i sentimentalnom razumevanju tuđih životnih teškoća. Naprotiv, internat je značajna prednost koju škole ističu paralelno sa kvalifikacijama i akreditacijom za izdavanje međunarodno priznatih diploma ili visokim rejtingom svojih obrazovnih programa. Na tržištu vlada izrazita konkurencija škola odnosno njihovih obrazovnih programa, što se dovoljno vidi već iz činjenice da smo još početkom 2002. godine na internetu imali preko tri hiljade sajtova sa potpunim podacima i prezentacijom školskog obrazovnog programa date škole i ogroman broj podataka o samom internatu. Unutar velike razuđenosti obrazovnih programa u svakoj zemlji, vrlo je prisutan rejting date škole sa internatom. Rejting, dakle stepen prestižnosti ili uspešnosti u odnosu na druge škole i internate po utvrđenim parametrima, zasnovan je na mnoštvu faktora, ali je pet faktora stalno prisutno u njihovim prezentacijama, i to:
1. tradicija škole i savremena tehnologija;
2. uspešnost učenika pri upisu na univerzitete ili prestižna radna mesta zaposlenja;
3. međunarodno priznate diplome i upravne strukture u kojima su zaposleni;
4. internat i organizacija rada;
5. cena usluga.

Sve prestižne škole imaju internate i tu činjenicu ističu kao svoju prednost. Internat im omogućava da budu otvorene prema celini populacije bez obzira na mesto stalnog boravka učenika. Preko internata škola postaje dostupna svakome. Nije škola već je internat taj segment kojim se otvara tržište.

O delu

Rukopis pod naslovom “Internati – svetsko iskustvo brižne zajednice”, autora Jakova i Alekseja Kišjuhasa, nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada u učeničkom standardu u sistemu obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Prilagođen je široj čitalačkoj publici.

U predgovoru, autori nas uvode u prirodu današnjeg učeničkog standarda, počev od terminološkog značenja i njegove razlike i titulara. Takođe, upućuje i na povezanost škole sa ustanovama za smeštaj i ishranu, kao i njihovo sistematsko, intenzivno i konceptualno delovanje na omladinu sa jasno definisanim ciljem.

Autorskim izborom obuhvaćeni su primeri internata: državnih, privatnih, socijalnih, verskih, međunarodnih, organizovanih samo za devojčice ili dečake, mešoviti, kapaciteta od 20 do 400 učenika, sa standardnom i ekskluzivnom opremom i cenom koja prati nivo ponuda. Obrađeno je trideset internata iz sedamnaest zemalja sveta.

Autor daje „ličnu kartu“ prestižnih škola i oblik smeštaja u njima. Pored ovih podataka, opisuje se život u zajednici, ciljevi i filosofija škole sa internatom, procedura prijema, prostor, objekti i oprema, misija škola, internatski život, ljudski resursi, ukupan troškovnik za godinu dana, učenje, ponuđene grupe nastavnih predmeta i druge bitne informacije koje mogu opredeliti učenika i njegove roditelje za određenu školu.

Elektronska narudžbenica

Pogledajte još naših izdanja