obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

Obuka za sluzbenika za javne nabavke

Obuka za službenika za javne nabavke deo je našeg programa još od uvođenja ovog instituta u Zakon o javnim nabavkama. Radno mesto službenika za javne nabavke prvi put je predviđeno Zakonom o javnim nabavkama iz 2008. godine, a ostalo je u svim potonjim Zakonima, uključujući i važeći Zakon o javnim nabavkama.

Institut za ekonomiju i pravo je dobar deo svojih aktivnosti posvetio javnim nabavkama još u vreme kada je donet prvi Zakon o javnim nabavkama 2002. godine, a od samog početka smo prepoznali značaj službenika za javne nabavke i radili u pravcu osposobljavanja, obučavanja i profesionalizacije radnog mesta kroz brojne skupove i obuke koje smo organizovali. obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

Ko je službenik za javne nabavke?

Službenik za javne nabavke je lice koje je obučeno da obavlja poslove javnih nabavki. Mada su na samom početku uslovi koje kandidat treba da ispuni kako bi obavljao ovaj posao bili relativno relaksirani, tendencija ka profesionalizaciji mesta službenika za javne nabavke primetna je godinama unazad, kako u Evropskoj uniji tako i kod nas.

Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/20), koji je u primeni od 1. jula 2020. godine, u članu 3 propisuje da: obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

Status kandidata za polaganje ispita iz člana 2. ovog pravilnika (u daljem tekstu: kandidat), ima lice sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno koje ima visoko obrazovanje sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koje je podnelo prijavu za polaganje ispita ili za koje je prijavu podneo naručilac ili drugo pravno lice.

 obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

Dakle, navedena odreba definiše da pravo polaganja ispita za službenika za javne nabavke ima lice sa stečenim visokim obrazovanjem i to:

  • – na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (najmanje VSS VII-1 stepen) ili
  • – na specijalističkim studijama na fakultetu ili magistarskim studijama ili doktorskim studijama ili
  • – osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili specijalističke strukovne studije ili
  • – na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije).

Službenik za javne nabavke je član Komisije za javne nabavke

Član 92. Zakona o javnim nabavkama definiše ulogu službenika za javne nabavke u Komisiji za javne nabavke.

U komisiji za javnu nabavku jedan član mora da bude lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz pravne naučne oblasti na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije –master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili službenik za javne nabavke sa visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije –master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili lice koje je steklo sertifikat za službenika za javne nabavke do dana stupanja na snagu ovog zakona.

obuka za sluzbenika za javne nabavke obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

Osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova javnih nabavki

Član 185. Zakona o javnim nabavkama propisuje sledeće: obuka za sluzbenika za javne nabavke obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

Naručilac je dužan da licima koja obavljaju poslove javnih nabavki omogući osposobljavanje za obavljanje poslova javnih nabavki i polaganje ispita za službenika za javne nabavke, kao i kontinuirano usavršavanje.

Kancelarija za javne nabavke propisuje postupak i uslove za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vodi registar službenika za javne nabavke.

obuka za sluzbenika za javne nabavke obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

obuka za sluzbenika za javne nabavkeIspit za službenika za javne nabavke

Ispit za službenika za javne nabavke Kancelarija za javne nabavke organizuje jednom mesečno za najmanje 15 prijavljenih kandidata, a termine i mesto održavanja ispita Kancelarija objavljuje na svojoj internet stranici.

 

Prijava za polaganje ispita Kancelariji za javne nabavke podnosi se na obrascu prijave, a uz prijavu se podnosi i dokaz o plaćenim troškovima za polaganje ispita. obuka za sluzbenika za javne nabavke obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

Popunjena prijava za polaganje ispita se podnosi na email adresu: sluzbenik@ujn.gov.rs. Potrebno je dostaviti i dokaze na način bliže opisan u obrascu prijave.

Kancelarija za javne nabavke rešenjem odobrava polaganje ispita. O odobravanju polaganja ispita kandidat se obaveštava na email adresu navedenu u prijavi najkasnije 15 dana pre dana održavanja ispita.

Na molbu kandidata, Kancelarija za javne nabavke može odložiti polaganje ispita ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit. Kandidat je dužan da razloge zbog kojih traži odlaganje ispita učini verovatnim.

Ispit se polaže testiranjem u pisanom obliku koje traje 180 minuta, bez prekida i pauza.

Test za svaki ispit posebno utvrđuje testna komisija. Test ima ukupno 55 ispitnih pitanja, od kojih 15 pitanja nose po jedan bod,  35 pitanja nose po dva boda i 5 pitanja nose po tri boda što ukupno čini 100 bodova. Ispitna komisija ocenjuje uspeh kandidata, a kandidat koji na ispitu dobije najmanje 75 bodova položio je ispit. Ispitna komisija ima tri člana, koju čine predstavnici Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Literatura za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

ZJN 2020 knjiga 1

Za pripremu polaganja ispita za sticanje sertifikata, koriste se sledeći pravni izvori:

1) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona;
2) Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i
3) Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – USJ, 57/89, „Službeni list SRJ”, br. 31/93, 44/99 – dr. propis i „Službeni glasnik RS”, broj 18/20), koji su navedeni u članu 2. Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke.

Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže tumačenje odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa.  

Sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke

Uslov za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke je položen ispit.

Smatra se da ispit nije položio kandidat koji je odustao od započetog testiranja, kao i kandidat koji je na ispitu dobio manje od 75 bodova.

Kancelarija kandidatu dostavlja obaveštenje o rezultatima polaganja ispita u roku od 15 dana od dana polaganja ispita.

Kandidatu koji je položio ispit dostavlja se uverenje o položenom ispitu.

Kandidat koji je polagao ispit može izvršiti uvid u svoj test, tako što zahtev za uvid u test dostavlja Kancelariji za javne nabavke. Kancelarija za javne nabavke će omogućiti kandidatu uvid u test u roku od tri dana od dana prijema zahteva.

Kandidat ima pravo prigovora na rezultate ispita u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja, koji može podneti ispitnoj komisiji preko Kancelarije za javne nabavke. O prigovoru kandidata odlučuje ispitna komisija u roku od sedam dana od dana prijema prigovora.

Sertifikat službenika za javne nabavke se stiče danom konačnosti uverenja o položenom ispitu, a službeniku se dostavlja u roku od 90 dana od dana polaganja ispita.

Obuka za službenika za javne nabavke

Institut za ekonomiju i pravo je organizator obuka za službenika za javne nabavke duže od jedne decenije. Tokom godina se format obuke menjao prateći nova zakonska rešenja, menjali su se i predavači, ali jedno se nikad nije promenilo. Naši kandidati su u veoma visokom procentu (preko 90%) uspešno polagali ispit i danas su uspešni službenici za javne nabavke.

Glavni razlog ovako visokog procenta su svakako renomirani predavači koji su naše polaznike osbosobljavali ne samo da polože ispit već i da na praktičnim primerima postave dobar temelj kako bi već od prvog dana mogli da samostalno rade na poslovima nabavki. Uz naše obuke, seminare i savetovanja, kao i uz stučnu literaturu i časopis “Javne nabavke – primena u praksi” dalji profesionalni razvoj naših korisnika je zagarantovan. obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

obuka za sluzbenika za javne nabavke

obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu obuka za sluzbenika javnih nabavki službenik za javne nabavke po novom zakonu

Pogledajte termine narednih obuka i stručnih skupova