Zakon o javnim nabavkama – knjiga

Novi Zakon o javnim nabavkama

Odredbe novih direktiva imaju za cilј:
  • – povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke,
  • – smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava
  • – smanjenje administrativnog tereta načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Primer je Izjava o ispunjenosti kriterijuma koja se podnosi na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi.

Primena novog Zakona o javnim nabavkama, imaće za posledicu značajno smanjenje i pojednostavlјivanje postupaka, smanjenje administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača, a naročito smanjenjem troškova učešća u postupcima javne nabavke malim i srednjim preduzećima, koji možda ne raspolažu sa odgovarajućim administrativnim i stručnim kapacitetima.

Zakon o javnim nabavkama – knjiga

Novi Zakon o javnim nabavkama ima za primarni cilj usklađivanje sa odredbama novih direktiva EU. Direktive imaju za cilј povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke, smanjenje administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (Izjava o ispunjenosti kriterijuma na standardnom obrascu umesto potvrde koje izdaju nadležni organi).

Primena novog Zakona o javnim nabavkama, imaće za posledicu značajno smanjenje i pojednostavlјivanje postupaka u oblasti javne nabavke, smanjenje administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača, a naročito smanjenjem troškova učešća u postupcima javne nabavke malim i srednjim preduzećima, koji možda ne raspolažu sa odgovarajućim administrativnim i stručnim kapacitetima.

Zakon o javnim nabavkama predstavlja opšti normativni okvir kojim je uređen sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. Navedenim zakonom se uređuju postupci zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci i okvirnih sporazuma, radi nabavke dobara, radova ili usluga. Nadalje, reguliše se i pravna zaštita u vezi sa tim postupcima, kao i način rada i oblik organizovanja Komisije za zaštitu prava ponuđača.

990,00 RSD
PDV uračunat

Pogledajte i druga naša izdanja ovde

Pratite nas na Facebook-u i Instagramu

Zakon o javnim nabavkama – knjiga