Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

novi Zakon o javnim nabavkama

Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

8-11. decembar 2019.
Hotel "Grand" 4*, Kopaonik

Konačna agenda savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno ustanovama obrazovanja i vaspitanja na kome ćemo se baviti kontrolom Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije, novim Zakonom o javnim nabavkama čije se donošenje očekuje u najskorije vreme, zaštitom prava u postupcima javnih nabavki, kao i pripremama za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja i aktuelnostima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Savetovanje je namenjeno: direktorima, sekretarima i šefovima računovodstva u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

 

Nedelja, 8. decembar 2019.
od 13:00 Dolazak učesnika, prijava u hotel
18:00 – 21:00 Registracija učesnika, podela materijala
19:00 – 21:00 Večera

 

Ponedeljak, 9. decembar 2019.
07:00 – 09:00 Doručak
08:00 – 09:00 Registracija učesnika, podela materijala
09:00 Početak rada
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč 

 

09:00 – 10:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Predlog Zakona o javnim nabavkama
– Osnovne odredbe
– Postupci javnih nabavki
– Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki
– Posebni režimi nabavke
– Centralizovane i zajedničke javne nabavke

 

10:30 – 11:00 Kafe pauza, osveženje

 

11:00 – 12:00
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke
Predlog Zakona o javnim nabavkama
– Računanje i određivanje rokova
– Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke
– Objavlјivanje i transparentnost
– Izbor učesnika i dodela ugovora
– Izvršenje ugovora

 

12:00 – 14:00
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava – Dosadašnja iskustva u izvršenim revizijama
– Obračun i isplata zarada (plata),
– Javne nabavke
– Popis
– Imovina
– Obaveze
– i druge aktuelnosti

 

14:00 – 15:00
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke

Pitanja i odgovori

 

15:00 – 16:00 Ručak

 

16:00 – 17:30
Hasan Berberović, Institut za ekonomiju i pravo
Priprema za izradu završnog računa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

 

17:30 – 18:00
Hasan Berberović, Institut za ekonomiju i pravo
Pitanja i odgovori

 

18:00 – 20:00 Večera

 

 

Utorak, 10. decembar 2019.
07:00-09:00 Doručak
09:00 Početak rada

 

09:00 – 10:30
dr Aleksandar Pajić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

 

10:30 – 11:00 Kafe pauza, osveženje

 

11:00 – 12:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke

Predlog Zakona o javnim nabavkama
– Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
– Sektorske delatnosti
– Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država i odnosi s tim državama
– Kancelarija za javne nabavke
– Portal javnih nabavki

 

12:30 – 13:00 Kafe pauza, osveženje

 

13:00 – 14:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke

Predlog Zakona o javnim nabavkama
– Osposoblјavanje i usavršavanje za obavlјanje poslova javnih nabavki
– Pravna zaštita
– Kaznene odredbe
– Prelazne i završne odredbe

 

14:30 – 15:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Zamenik direktora Uprave za Javne nabavke

Pitanja i odgovori

 

17:00 – 20:00 Slobodno vreme
20:00 Svečana večera, muzičko veče

 

Sreda, 11. decembar 2019.
07:00 – 9:00 Doručak
09:00 Početak rada

 

09:00 – 10:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava
– Utvrđene nepravilnosti u radu
– Najčešće greške korisnika javnih sredstava
– Primeri iz prakse

 

10:30 – 11:00 Kafe pauza, osveženje

 

11:00 – 12:00
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava
– Utvrđene nepravilnosti u radu
– Najčešće greške korisnika javnih sredstava
– Primeri iz prakse

 

12:00 – 13:00
Nada Pavlović Smolović, Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda
Pitanja i odgovori

 

13:00 – 13:30 Dodela sertifikata, završetak savetovanja
Do 15:00 Odjava učesnika iz hotela

*Organizator zadržava pravo izmene predavača i rasporeda

Materijal za savetovanje:

 • Časopis “Prosvetni informator” 5/2019
 • Reklamni materijal
 • Sertifikat o učešću
 • Prezentacije predavača

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije, materijala, kafa i osveženje.
Cena kotizacije je 11.990,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).
Kotizacija za pretplatnike na časopise “Javne nabavke – primena u praksi” i “Prosvetni informator” iznosi 7.990,00 RSD (PDV uračunat)
Učešće se prijavljuje na priloženoj prijavi, mejlom na office@iep.rs.
Detaljnije informacije o skupu možete dobiti telefonom na 011 655 76 31, 011 655 76 32, 011 655 76 33, 063 8019 552.

Smeštaj:

Učesnici rezervišu smeštaj u hotelu “Grand”, Kopaonik preko agencije Visa travel telefonom na 011/26-22-789, 065 /26-22-789 ili mejlom na visatravel@mts.rs.

Lokacija održavanja:

novi Zakon o javnim nabavkama

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo

Obuka za službenika za javne nabavke 2019

Obuka za službenika za javne nabavke 2019

Obuka za službenika za javne nabavke

Obuka za službenika za javne nabavke

30-31. oktobar 2019.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo obuke:

Sreda, 30. oktobar 2019.

10:00: Početak rada

1. ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI;

2. POJAM I PREDMET JAVNE NABAVKE;

3. NACELA JAVNE NABAVKE;

4. NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE;

5. ZAŠTITA PODATAKA, DOKUMENTACIJA I EVIDENTIRANJE POSTUPKA;

6. JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

7. SPRECAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA;

8. POSTUPCI JAVNE NABAVKE:
(a) otvoreni postupak;
(b) restriktivni postupak;
(v) kvali kacioni postupak;
(g) pregovaracki postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje
ponuda;
(d) pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda;
(đ) konkurentni dijalog;
(e) konkurs za dizajn;
(ž) postupak javne nabavke male vrednosti;

9. POSEBNI OBLICI POSTUPKA JAVNE NABAVKE;

10. ELEKTRONSKA LICITACIJA;

11. CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE;

12. PLAN NABAVKI;

13. PROCENJENA VREDNOST, POKRETANJE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE;

14. OGLASI O JAVNOJ NABAVCI;

15. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PRIPREMA, SADRŽINA, OBJAVLJIVANJE, IZMENE I DOPUNE;

 

Četvrtak, 31. oktobar 2019.

10:00: Početak rada

16. USLOVI ZA UCEŠCE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA;

17. TEHNICKE SPECIFIKACIJE;

18. KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA;

19. NEGATIVNE REFERENCE;

20. PONUDA – PODNOŠENJE I VAŽENJE;

21. ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE;

22. PRIJEM I OTVARANJE PONUDA;

23. DODELA UGOVORA, ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA;

24. UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI;

25. JAVNE NABAVKE U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBRACAJA I POŠTANSKIH USLUGA;

26. JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI;

27. EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA;

28. ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE,

29. NIŠTAVOST UGOVORA;

30. KAZNENE ODREDBE – PREKRŠAJI

* PITANJA I ODGOVORI, PRIMER POLAGANJA ISPITA

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 

 

Facebook

 

 

 

Instagram

 

Pogledajte i druge skupove koje organizujemo

Za učesnike koji nisu u mogućnosti da prisustvuju predavanjima, a želeli bi da prođu ovu obuku postoji mogućnost praćenja živog prenosa predavanja putem interneta. Za više informacija kontaktirajte nas na 011/655-7631, 655-76-32, 655-76-33.

Lokacija održavanja:

Javne nabavke – osnovni pojmovi

Javne nabavke – osnovni pojmovi

Šta su javne nabavke?

„Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.“ (Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, član 2, stav 1)

Suština javne nabavke je da svi gore navedeni organi, organizacije itd. koje se finansiraju iz Budžeta, dakle novcem poreskih obveznika, vrše nabavke na način koji će sprečiti zloupotrebe, omogućiti nabavke po najpovoljnijim uslovima, već prema načelima javnih nabavki. javne nabavke

Korisni linkovi: javne nabavke

Ministarstvo finansija

Ministarstvo privrede

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Uprava za javne nabavke

Portal javnih nabavki

Zakonodavni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji

Važeći Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15; u daljem tekstu: ZJN), je u primeni od 1.4.2013. godine, i do sada je dva puta izmenjen i dopunjen, i to prvi put u februaru 2015. godine, a drugi put u avgustu 2015. godine kada je donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 68/15) kojim su izvršene obimne izmene i dopune Zakona. Izmene i dopune ZJN su u primeni od 12.8.2015. godine (osim izmenjenog člana 51. ZJN, koji je u primeni od 1.1.2016. godine).

Zakon o javnim nabavkama

Zakonom o javnim nabavkama se uređuje planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke, reguliše centralizacija javnih nabavki, uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti, određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama, određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki, a uređuju se i druga pitanja od značaja za javne nabavke. javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama i EU

Zakon o javnim nabavkama predstavlja značajan pomak u usklađivanju zakonodavstva Republike Srbije s pravom Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u ovoj oblasti. Prethodila su mu dva zakona: prvi Zakon o javnim nabavkama u Republici Srbiji iz 2002. godine („Službeni glasnik RS“, broj 39/02, u daljem tekstu: ZJN/2002), koji je značajnije izmenjen i dopunjen 2004. godine, i drugi Zakon o javnim nabavkama iz 2008. godine („Službeni glasnik RS“, broj 116/08, u daljem tekstu: ZJN/2008).

Podzakonski akti koje je donela Vlada Republike Srbije su:
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 97/15);
 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/15);
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 12/15);
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, broj 56/14);
 • Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 82/14 i 41/15).
Podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke su:
 • Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki(„Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 86/15); javne nabavke
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 29/13 i 83/15);
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 77/14 i 83/15).
Podzakonski akti koje je donelo Ministarstvo privrede su:
 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, broj 33/13);
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“, broj 75/13).
Pored ZJN i podzakonskih akata donetih na osnovu ZJN, od velikog značaja su i ostali propisi koji se, posredno ili neposredno, primenjuju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki.

 

 • ZJN i podzakonske akte možete preuzeti s internet stranice Uprave za javne nabavke, www.ujn.gov.rs u okviru rubrike Propisi/Podzakonski akti.

Zakon o opštem upravnom postupku ima široku primenu u oblasti javnih nabavki s obzirom na to da se na pitanja koja nisu posebno regulisana ZJN, a odnose se na postupak zaštite prava, shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Zakon o obligacionim odnosima od posebnog je značaja u pogledu ugovora o javnoj nabavci. Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, pa tako i na one koji se zaključuju u postupku javne nabavke (kao što su kupoprodaja, zakup, ugovor o građenju), te se na sva pitanja koja nisu regulisana ZJN (ili posebnim propisom koji uređuje konkretan pravni posao) primenjuju pravila i načela Zakona o obligacionim odnosima.

Za sistem javnih nabavki od značaja su i drugi zakoni koji regulišu pitanja bitna za ovu oblast, kao što su: Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o komunalnim delatnostima i drugi zakoni koji uređuju oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, zakoni koji regulišu oblasti odbrane i bezbednosti, Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Zakon o prekršajima i Krivični zakonik.

Izvor: Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.

All
Konsultantske usluge – jedan od tri stuba naše kuće.

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama. Posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama. Verovatno najpoznatije naše izdanje jeste knjiga “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje je doživelo preko 20 izdanja. Knjiga i danas postoji, napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Konsultantske usluge su posao za čitav tim

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.

Saznajte više ovde

Kontrola Državne revizorske institucije, budžetska kontrola i prikaz novog Zakona o javnim nabavkama

Kontrola Državne revizorske institucije, budžetska kontrola i prikaz novog Zakona o javnim nabavkama

Kontrola Državne revizorske institucije, budžetska kontrola i prikaz novog Zakona o javnim nabavkama

17-20. april 2019.
Hotel "Jezero", Borsko jezero

Tematski deo savetovanja:

Institut za ekonomiju i pravo organizuje savetovanje posvećeno pitanjima kontrole trošenja javnih sredstava (Državna revizorska institucija i Budžetska inspekcija), kao i prikazu novog Zakona o javnim nabavkama.

 

Sreda – Dan 1: 17. april 2019.

Do 18:00 Dolazak učesnika, prijava u hotel
19:00 – 21:00 Večera
21:00 – 23:00 Koktel dobrodošlice

 

Četvrtak – Dan 2: 18. april 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
09:00 – 10:00 Evidencija učesnika i podela materijala

10:00 – 10:30 Početak rada
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:30 – 11:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija
– Postupak kontrole budžetske inspekcije

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:30
Nada Pavlović Smolović, Direktor budžetske inspekcije Grada Beograda
Budžetska inspekcija
– Najčešće greške utvrđene u radu
– Jave nabavke
– Opšti akti
– Zakup
– Konsultantske usluge
– Prevoz zaposlenih
– Pitanja i odgovori

13:30 – 16:30 Ručak
16:30 – 18:00 Izlet: Lazareva pećina
18:00 – 20:00 Večera
20:00 – 00:00 Zabavno veče Restoran „Jezerce“

 

Petak – Dan 3: 19. april 2019.

07:00 – 09:00 Doručak
10:00 Početak rada

10:00 – 10:45
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke

Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama
– Prikaz novih rešenja

10:45 – 11:30
Sandra Damčević, Direktor Uprave za Javne nabavke
Ivana Đenić, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke

Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama
– Prikaz postupaka

11:30 – 12:00 Kafe pauza

12:00 – 13:00
Hana Hukić – Predsednik komisije za zaštitu prava
Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
– Nove odluke

13:00 – 14:00
Pitanja i odgovori

14:00 – 17:00 Ručak
19:00 – 00:00 Svečana večera, muzičko veče Hotel „Jezero“

 

Subota – Dan 4: 20. april 2019.

07:00 – 10:00 Doručak
10:00 Početak rada
10:00 – 10:45
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Kontrola korisnika javnih sredstava
– Postupak i vrste revizija
10:45 – 11:30
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Najčešće greške i primeri iz prakse utvrđenih nepravilnosti u postupcima kontrole
– Nenamensko trošenje sredstava
– Isplate plata i zarada
– Javne nabavke
– Završni račun
– i druge nepravilnosti

11:30 – 12:00 Kafe pauza

11:30 – 12:15
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Odazivni izveštaj
– Načini otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i sastavljanje odazivnog izveštaja

12:15 – 13:00
Dr Duško Pejović, Predsednik Državne revizorske institucije
Pitanja i odgovori

13:00 – 13:30 Dodela sertifikata
13:30 – 15:00 Ručak

Veliko prolećno savetovanje april 2019

Veliko prolećno savetovanje april 2019

VELIKO PROLEĆNO SAVETOVANJE
INSTITUTA ZA EKONOMIJU I PRAVO

Institut za ekonomiju i pravo organizuje veliko prolećno savetovanje od 17-20. aprila 2019. godine u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru. U daljem tekstu možete pogledati tematsku podelu na dane, kao i kome je koji segment savetovanja namenjen, dok će detaljnije informacije sa preciznom agendom biti objavljene uskoro.

JAVNA I JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA

Tematski dan posvećen poslovanju javnih, javnih komunalnih i preduzeća koja imaju većinski državni kapital kao što je slučaj u oblasti vodoprivrede. Naši predavači su praktičari koji i sami rade u javnim preduzećima. Time smo osigurali suštinsko razumevanje problema sa kojima se javni sektor suočava kao što su korporativno upravljanje i izveštavanje o realizaciji programa poslovanja.

17. april 2019.

JAVNE NABAVKE

Tematski dan posvećen nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama i očekivanim promenama, zaštiti prava u postupcima javnih nabavki kao i drugim aktuelnostima u sistemu javnih nabavki. Eminentni predavači će odgovoriti na sva Vaša pitanja i razjasniti sve nedoumice koje imate.

18. april 2019.

Najava-3

KONTROLA KORISNIKA BUDŽETA

Jedno do najosetljivijih pitanja koje povezuje ceo javni sektor jeste budžet i kontrola trošenja budžetskih sredstava. Upravo je to razlog zašto smo ovaj dan posvetili pitanjima kontrole namenskog i zakonitog trošenja. Naši predavači dolaze iz vrhunskih institucija čija je nadležnost upravo kontrola. Kao provereni profesionalci, skrenuće Vam pažnju na najčešće greške i propuste. Takođe će i odgovoriti na sva Vaša pitanja kako bi obezbedili ispravno i zakonito poslovanje svoje ustanove ili preduzeća.

19. april 2019.

OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Pitanja sa kojima se suočavaju ustanove obrazovanja i vaspitanja brojna su i stalno se menjaju. Svesni smo da je reč o sistemu koji se stalno menja. Stoga smo ovaj dan posvetili pitanjima sa kojima se ustanove suočavaju. Naši predavači i sami dolaze iz ustanova, institutcija sistema i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Time smo obezbedili uslove za kvalitetan dijalog i komunikaciju iz koje će, verujemo, proisteći niz kvalitetnih zaključaka i razrešenih nedoumica.

20. april 2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

25. januar 2019.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Beograd

Tematski deo savetovanja:

09:00 – 10:00 Evidencija učesnika i podela materijala
10:00 Početak rada
Pero Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Uvodna reč

10:15 – 11:45
Miloš Knežević, Institut za ekonomiju i pravo
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
– Izrada plana
– Prikupljanje potreba
– Usklađenost sa finansijskim planom
– Istovrsnost nabavki
– Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
 
11:45 – 12:15 Kafe pauza, osveženje

12:15 – 13:15
Bojana Badnjarević, Institut za ekonomiju i pravo
Okvirni sporazum
Primeri dobre prakse

13:15 – 14:00
RADIONICA: Izrada plana nabavki

14:00 – 15:00
Pitanja i odgovori

Predavači:

Miloš Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Bojana Badnjarević
Institut za ekonomiju i pravo

Lokacija održavanja:

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava

Novi Zakon o javnim nabavkama i kontrola korisnika javnih sredstava (DRI i Budžetska inspekcija)

06-09. februar 2019.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor

Tematski deo savetovanja:

Početak rada – uvodna reč

Budžetska inspekcija – Kontrola korisnika javnih sredstava

Budžetska inspekcija -Pitanja i odgovori

Novi Zakon o javnim nabavkama
– Nacrt Zakona o javnim nabavkama
– Novine i nova rešenja

Stavovi, mišljenja i praksa Uprave za javne nabavke

Praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Nove odluke i praksa Republičke Komisije za zaštitu prava

Javne nabavke – Pitanja i odgovori

Državna revizorska institucija – Kontrola korisnika javnih sredstava – najčešće utvrđene nepravilnosti

Državna revizorska institucija – Pitanja i odgovori

* Organizator zadržava pravo izmene redosleda predavanja i/ili predavača

Lokacija održavanja:

Konsultantske usluge

Konsultantske usluge

Javne nabavke Konsultantske usluge javne nabavke konsultantske usluge javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting

Javne nabavke
Konsultantske usluge

Aktuelnosti Instituta za ekonomiju i pravo

Konsultantske usluge iz oblasti Zakona o javnim nabavkama namenjene:

- Naručiocima,
- Ponuđačima
- Ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Konsultantske usluge – jedan od tri stuba naše kuće.

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama. Posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama. Verovatno najpoznatije naše izdanje jeste knjiga “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje je doživelo preko 20 izdanja. Knjiga i danas postoji, napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Konsultantske usluge su posao za čitav tim

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.

Konsultantske usluge po meri klijenta

Procenat učešća javnih nabavki u BDP-u evropskih država (14%), kao i činjenica da postoje studijski programi javnih nabavki govore da su javne nabavke složen posao koji zahteva stručnosti i iskustvo. Takođe, javne nabavke su multidisiplinarne u svojoj suštini. Nije dovoljno biti samo pravnik ili samo ekonomista, potrebna su i dodatna znanja iz drugih oblasti.

Zašto ovaj oblik konsaltinga?

Ako je u velikim sistemima moguće posvetiti celo jedno odeljenje javnim nabavkama, kod srednjih ili manjih naručilaca i ponuđača to jednostavno nije moguće. Ili nema adekvatnog ekonomskog opravdanja. Čest je slučaj i da se veliki sistemi odlučuju da outsource-uju poslove javnih nabavki i angažuju konsultante. Zašto? Zato što obučavanje čitave jedne službe traje dugo i zahteva kompleksne promene u organizaciji, dok im angažovanje konsultantske kuće omogućava da svoje resurse fokusiraju na osnovnu delatnost i unapređenja u okviru nje.

Institut za ekonomiju i pravo pripremio je ponude za konsultantske usluge koje su pažljivo prilagođene potrebama naručilaca i ponuđača.

Takođe, posebno smo izdvojili ustanove obrazovanja i vaspitanja ceneći njihovu specifičnost. Odaberite segment koji odgovara Vašim potrebama.

NaručiociPonuđačiObrazovanje

Preporuke naših klijenata:

Klikom na sliku možete pogledati pismo preporuke.
Dom zdravlja Novi Sad
Dom zdravlja Novi Sad
VI beogradska gimnazija logo
VI beogradska gimnazija
Osma beogradska gimnazija
Osma beogradska gimnazija
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment
OS Nadezda Petrovic
OS Nadezda Petrovic logo
Šta su javne nabavke?

 

„Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.“ (Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, član 2, stav 1)

Suština javne nabavke je da svi gore navedeni organi, organizacije itd. koje se finansiraju iz Budžeta, dakle novcem poreskih obveznika, vrše nabavke na način koji će sprečiti zloupotrebe, omogućiti nabavke po najpovoljnijim uslovima, već prema načelima javnih nabavki.

 

Korisni linkovi: javne nabavke

Ministarstvo finansija

Ministarstvo privrede

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Uprava za javne nabavke

Portal javnih nabavki

Zakonodavni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji

Važeći Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15; u daljem tekstu: ZJN), je u primeni od 1.4.2013. godine, i do sada je dva puta izmenjen i dopunjen, i to prvi put u februaru 2015. godine, a drugi put u avgustu 2015. godine kada je donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 68/15) kojim su izvršene obimne izmene i dopune Zakona. Izmene i dopune ZJN su u primeni od 12.8.2015. godine (osim izmenjenog člana 51. ZJN, koji je u primeni od 1.1.2016. godine).

 

Zakon o javnim nabavkama

Zakonom o javnim nabavkama se uređuje planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke, reguliše centralizacija javnih nabavki, uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti, određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama, određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki, a uređuju se i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

 

Zakon o javnim nabavkama i EU

Zakon o javnim nabavkama predstavlja značajan pomak u usklađivanju zakonodavstva Republike Srbije s pravom Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u ovoj oblasti. Prethodila su mu dva zakona: prvi Zakon o javnim nabavkama u Republici Srbiji iz 2002. godine („Službeni glasnik RS“, broj 39/02, u daljem tekstu: ZJN/2002), koji je značajnije izmenjen i dopunjen 2004. godine, i drugi Zakon o javnim nabavkama iz 2008. godine („Službeni glasnik RS“, broj 116/08, u daljem tekstu: ZJN/2008).

Podzakonski akti koje je donela Vlada Republike Srbije su:
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 97/15);
 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/15);
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 12/15);
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, broj 56/14);
 • Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 82/14 i 41/15).
Podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke su:
 • Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki(„Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 86/15);
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 29/13 i 83/15);
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 77/14 i 83/15).
Podzakonski akti koje je donelo Ministarstvo privrede su:
 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, broj 33/13);
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“, broj 75/13).

Pored ZJN i podzakonskih akata donetih na osnovu ZJN, od velikog značaja su i ostali propisi koji se, posredno ili neposredno, primenjuju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki.

 • ZJN i podzakonske akte možete preuzeti s internet stranice Uprave za javne nabavke, www.ujn.gov.rs u okviru rubrike Propisi/Podzakonski akti.

Zakon o opštem upravnom postupku ima široku primenu u oblasti javnih nabavki s obzirom na to da se na pitanja koja nisu posebno regulisana ZJN, a odnose se na postupak zaštite prava, shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Zakon o obligacionim odnosima od posebnog je značaja u pogledu ugovora o javnoj nabavci. Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, pa tako i na one koji se zaključuju u postupku javne nabavke (kao što su kupoprodaja, zakup, ugovor o građenju), te se na sva pitanja koja nisu regulisana ZJN (ili posebnim propisom koji uređuje konkretan pravni posao) primenjuju pravila i načela Zakona o obligacionim odnosima.

Za sistem javnih nabavki od značaja su i drugi zakoni koji regulišu pitanja bitna za ovu oblast, kao što su: Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o komunalnim delatnostima i drugi zakoni koji uređuju oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, zakoni koji regulišu oblasti odbrane i bezbednosti, Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Zakon o prekršajima i Krivični zakonik.

Izvor: Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.

javne nabavke konsultantske usluge javne nabavke konsultantske usluge javne nabavke konsultantske usluge  javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting

Savetovanja

Savetovanja

Savetovanje, seminar, obuka, konferencija ili neki drugi oblik stručnog usavršavanja… Na pravom ste mestu.

Institut za ekonomiju i pravo ima decenijsko iskustvo u organizaciji stručnih skupova kao što su seminari i savetovanja, obuke, konferencije i drugi oblici stručnog usavršavanja. Naša savetovanja i seminari su fokusirani na tri primarne grupe: javne nabavke, javna preduzeća kao i oblast obrazovanja i vaspitanja. U ovim oblastima Institut za ekonomiju i pravo pruža i konsultantske usluge.

Saznajte više o našim skupovima, ili nam se pridružite na nekom predstojećem.
All
Sajt priredio IBN Studio
savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje seminar

savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja savetovanje savetovanja 

Institut za ekonomiju i pravo

Institut za ekonomiju i pravo

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" 3*, Zlatibor

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" 3*, Zlatibor

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" 3*, Zlatibor

Javne nabavke - primena u praksi

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Prosvetni informator

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Konsultantske usluge

Paketi konsultantskh usluga u postupcima javnih nabavki namenjeni su naručiocima i ponuđačima.

Savetovanja i obuke

Institut za ekonomiju i pravo je organizator savetovanja, seminara, stručnih skupova i obuka

Izdavačka delatnost

Institut za ekonomiju i pravo objavljuje više stručnih časopisa i pojedinačnih izdanja

iep
@live

Institut za ekonomiju i pravo nudi mogućnost praćenja skupova online za sve koji su sprečeni da prisustvuju lično.

Aktuelnosti

Institut za ekonomiju i pravo

Kompletna podrška Vašem poslovanju
usklađena sa Vašim potrebama i mogućnostima.

Rekli su o nama / Sarađuju sa nama

Zašto bi trebalo da odaberete nas?

Brzo, profesionalno i stručno

Snaga Instituta za ekonomiju i pravo leži u našem timu. Renomirani stručnjaci u svojim oblastima okupljeni su u našoj kući sa ciljem da njihovo znanje postane dostupno i Vama kroz naša izdanja, savetovanja ili konsultantske usluge. Kada su konsultantske usluge u pitanju, mi vredimo onoliko koliko smo u stanju da rešimo problematičnih situacija.

Saznaj više

Aktuelna pitanja i održiva rešenja

Suština našeg rada u smislu stručnih skupova i izdavaštva je da idemo u korak sa aktuelnim pitanjima i da ponudimo rešenja koja su održiva u praksi. Prava podrška u pravo vreme, kvalitetna informacija na pravom mestu, suštinsko razumevanja problema i rešenje koje može da se primeni u svakodnevnom radu samo su neki od principa kojih se držimo u ovim oblastima našeg rada.

Saznaj više

Kvalitet kao imperativ

Naizgled različite, oblasti kojima se bavimo čine jedinstven sistem kome je cilj i svrha da pruži podršku Vašem poslovanju u meri i na način koji odgovara Vašim potrebama. Fleksibilnost sistema dozvoljava da se o skoro svemu dogovorimo i uskladimo ponudu sa Vašim potrebama. Jedno nema kompromisa oko kvaliteta našeg rada. O tome svedoči spisak ustanova i preduzeća sa kojima smo sarađivali.

Saznaj više