savetovanje zakon o javnim nabavkama

Standardi kvaliteta rada ustanove
vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Standardi kvaliteta čine osnov rada svake ustanove u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dok vrednovanje kvaliteta rada daje objektivan uvid koji omogućava da daljim podizanjem nivoa rada u ustanovi omogućimo njeno bolje funkcionisanje.

U brošuri je, na malom prostoru, sadržano sve što treba da znate o standardima kvaliteta rada ustanove, kao i o vrednovanju kvaiteta rada ustanove.

Brošuru je priredio Srboljub Timotijević koji je radni vek proveo u sistemu obrazovanja i vaspitanja, od škole do odgovornog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnloškog razvoja.

Ovo izdanje ima za cilj da bude pouzdani podsetnik na Vašem stolu koji sadrži sve potrebne informacije u datoj oblasti.

Cilј revizije standarda kvaliteta rada ustanova bilo je unapređivanje postojećeg koncepta koji je bio baziran na tri nivoa opisa kvaliteta: oblasti kvaliteta, standardi kvaliteta u okviru oblasti i pokazatelјi u okviru standarda. Pored ovoga trebalo je pred ustanove postaviti jasne zahteve, u kom pravcu treba da se razvija. Novim Pravilnikom se primenjuje isti okvir kvaliteta u samovrednovanju i spolјašnjem vrednovanju.

Spolјašnje vrednovanje je evaluacija koja je usmerena na proveru kvaliteta rada obrazovne ustanove. Osim kontrolne ima i ulogu usmeravanja rada ustanove. Ova vrsta evaluacije vrši se prema planu ili „prema nalogu odozgo“ i služi da se proceni kvalitet svih aspekata života i rada ustanove, a posebno u oblasti nastave i učenja. Takođe služi da ustanovi pruži jasnu sliku u kojim oblastima postoji prostor za unapređivanje rada, da pomogne u samovrednovanju, promovisanju primera dobre prakse u ustanovi tj. tzv. horizontalnog učenja, ali i da identifikuje jake strane i kvalitetan rad ustanove.

720,00 RSD
PDV uračunat