Šta donosi novi Zakon o javnim nabavkama i praksa Republičke komisije za zaštitu prava

9 - 10. novembar 2017.
Turističko naselje „Relax“ Kovačica

Tematski deo savetovanja:

Cilj savetovanja je da kroz predavanje, diskusiju i aktivno učešće učesnika savetovanja predstavimo zakonsku regulativu iz oblasti Zakona o javnim nabavkama koja je u postupku izrade. Takođe, praksa Komisije za zaštitu prava biće predstavljena učesnicima od strane predavača sa dugogodišnjim iskustvom, sa konkretnim primerima, detaljnim obrazloženjima i predlozima rešenja problema.

AGENDA:

I NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  – Novine u Zakonu
– Direktive Evropske unije i novi Zakon o javnim nabavkama

II NAJČEŠĆE GREŠKE NARUČIOCA U IZRADI KONKURSNE
DOKUMENTACIJE I STRUČNE OCENE PONUDA

III OKVIRNI SPORAZUM 
    – Primeri dobre prakse
– Najčešće greške u primeni Okvirnog sporazuma – odluke Komisije za
zaštitu prava

IV PITANJA I ODGOVORI

V PRAKSA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA

VI NOVE ODLUKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA

VII PANEL DISKUSIJA: NAJČEŠĆE GREŠKE NARUČIOCA U IZRADI
KONKURSNE DOKUMENTACIJE I STRUČNE OCENE PONUDA

VIII PITANJA I ODGOVORI

Lokacija održavanja: