Program procena vrednosti

A POSLOVI PROCENE VREDNOSTI KAPITALA I DELOVA IMOVINE

A.1. Procena vrednosti kapitala
Ukupni – osnovni kapital, na osnovu procene vrednosti delova imovine:

A.1.1. Nefinansijska imovina i finansijska imovina
= Stalna i obrtna sredstva

A.2. Procena vrednosti imovine

A.2.1. Osnovna sredstva:
Nekretnine (zemljišta i građevinski objekti), postrojenja i oprema, biološka sredstva

A.2.2. Nematerijalna imovina:
Ulaganja i prava

A.2.3. zalihe, potraživanja i obaveze

Budžetski korisnici

Svi koji poslovne knjige vode u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu

Obaveza/Potreba:

1.1 Nema obaveze procenjivanja imovine u skladu sa Međunarodnim računo-vodstvenim standardima

1.2. Potreba:

(Namena – Cilj)
Javno-privatno partnerstvo – Utvrđivanje realne vrednosti kapitala ili imovine organizacionih delova
Donacije i prenos imovine – Utvrđivanje realne vrednosti imovine
Porez na imovinu – U određenim slučajevima moguće je procenom vrednosti korigovati poresku osnovicu
Utvrđivanje vrednosti kapitala – Upis kapitala kada nije iskazan u APR

Izveštaji, analize… – Utvrđivanje realne vrednosti kapitala i imovine koja se koristi

Javna preduzeća

Svi koji poslovne knjige vode u skladu sa Zakonom o računovodstvu

Obaveza/Potreba:

2.1 Potreba:

(Namena – Cilj)
Javno-privatno partnerstvo – Utvrđivanje realne vrednosti kapitala ili imovine organizacionih delova

2.1 Obaveza/Potreba:

(Namena – Cilj)
Kao i sva ostala privredna društva

Privredna društva

 Obaveza/Potreba:

3.1  Obaveza:
Velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, nezavisno od veličine

(Namena – Cilj)
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja / Međunarodni računovodstveni standardi – Iskazivanje fer vrednosti nekretnina (zemljište i objekti), postrojenja i opreme i razdvajanje objekata i zemljišta u poslovnim knjigama

3.2 Mogućnost:
Srednja pravna lica mogu da odluče da primenjuju MSFI/MRS

(Namena – Cilj)
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja / Međunarodni računovodstveni standardi – Iskazivanje fer vrednosti nekretnina (zemljište i objekti), postrojenja i opreme i razdvajanje objekata i zemljišta u poslovnim knjigama

3,3 Nema obaveze procenjivanja imovine u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za: mala i srednja pravna lica, mikro i druga pravna lica

3.4 Obaveza:

(Namena – Cilj)
Statusne promene (spajanja, pripajanja, podela, izdvajanje) – Utvrđivanje tržišne vrednosti nenovčanog kapitala

3.5 Potreba:

(Namena – Cilj)
Statusne promene – Utvrđivanje tržišne vrednosti
Donacije i prenos imovine – Utvrđivanje realne vrednosti imovine
Porez na imovinu – U određenim slučajevima moguće je procenom vrednosti korigovati poresku osnoviicu
Utvrđivanje vrednosti kapitala – Upis kapitala u APR
Izveštaji, analize… – Utvrđivanje realne vrednosti kapitala i imovine koja se koristi

3.6 Mogućnost:

(Namena – Cilj)
Hipoteke i zaloge – Utvrđivanje tržišne vrednosti radi obezbeđenja kredita, kao kolateral za banke, fondove i agencije
Osiguranje imovine – Zaštita od rizika i nastanka štete
Stečaj i likvidacija – Vrednost u slučaju prodaje pravnog lica i vrednost u slučaju pojedinačne prodaje imovine
Arbitraža u sporovima – Procena stvarne vrednosti ili štete