Obuka za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke

11, 12, i 13. mart 2015. godine, hotel “Queen’s Astoria Design Hotel” Milovana Milovanovića 1, 11000 Beograd

Tematski deo obuke

 1. 1. ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI;
 2. 2. POJAM I PREDMET JAVNE NABAVKE;
 3. 3. NAČELA JAVNE NABAVKE;
 4. 4. NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE;
 5. 5. ZAŠTITA PODATAKA, DOKUMENTACIJA I EVIDENTIRANJE POSTUPKA;
 6. 6. JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 7. 7. SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA;
 8. 8. POSTUPCI JAVNE NABAVKE:
  (a) otvoreni postupak;
  (b) restriktivni postupak;
  (v) kvalifikacioni postupak;
  (g) pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda;
  (d) pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
  (đ) konkurentni dijalog;
  (e) konkurs za dizajn;
  (ž) postupak javne nabavke male vrednosti;
 9. 9. POSEBNI OBLICI POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
 10. 10. ELEKTRONSKA LICITACIJA;
 11. 11. CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE;
 12. 12. PLAN NABAVKI;
 13. 13. PROCENJENA VREDNOST, POKRETANJE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
 14. 14. OGLASI O JAVNOJ NABAVCI;
 15. 15. KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PRIPREMA, SADRŽINA, OBJAVLJIVANJE, IZMENE I DOPUNE;
 16. 16. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA;
 17. 17. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE;
 18. 18. KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA;
 19. 19. NEGATIVNE REFERENCE;
 20. 20. PONUDA – PODNOŠENJE I VAŽENJE;
 21. 21. ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE;
 22. 22. PRIJEM I OTVARANJE PONUDA;
 23. 23. DODELA UGOVORA, ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA;
 24. 24. UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI;
 25. 25. JAVNE NABAVKE U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBRAĆAJA I POŠTANSKIH USLUGA;
 26. 26. JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI;
 27. 27. EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA;
 28. 28. ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE,
 29. 29. NIŠTAVOST UGOVORA;
 30. 30. KAZNENE ODREDBE – PREKRŠAJI.
 31. * PITANJA I ODGOVORI, PRIMER POLAGANJA ISPITA