Category Archives: konsultantske usluge

Konsultantske usluge – ponuda za ponuđače

Konsultantske usluge - ponuda za ponuđače

Praćenje oglasa o javnim nabavkama na Portalu javnih nabavki;

Savetovanje u vezi sa objavljenim konkursnim dokumentacijama;

Pružanje savetodavne pomoći prilikom upisa u odgovarajuće Registre

Izrada zahteva za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije;

Izrada predloga zahteva za izmenu ili dopunu konkursne dokumentacije

Praćenje rokova u postupcima javnih nabavki

Učestvovanje u sastavljanju ponude

Prisustvovanje otvaranju ponuda

Vršenje uvida u ponude;

Izrada predloga odgovora na zahteve naručioca za dodatnim pojašnjenjem dostavljene ponude u postupku javne nabavke

Izrada predloga zahteva za zaštitu prava;

Izrada odgovora na eventualne zahteve Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Učestvovanje na usmenoj raspravi pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;

Kontrola okvirnih sporazuma/ugovora o javnoj nabavci pre samog potpisivanja.

Izrada predloga obaveštenja naručiocu o promenama koje se odnose na samog ponuđača, kao i činjenica koje mogu da otežaju izvršenje okvirnog sporazuma/ugovora.

Prikupljanje informacija od javnog značaja

Telefonske konsultacije sa službenikom za javne nabavke;

Pisane konsultacije sa službenikom za javne nabavke.

Nakon okončanog postupka javne nabavke izrada Izveštaja o preduzetim aktivnostima.

O nama:

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama, a posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama od kojih je verovatno najpoznatije izdanje “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje i danas postoji i napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.

Konsultantske usluge – ponuda za ustanove obrazovanja i vaspitanja

Konsultantske usluge – ponuda za ustanove obrazovanja i vaspitanja

 • • Izrada, izmena i kontrola Internog akta o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki unutar Naručioca;
 • • Izrada, izmena i kontrola Plana nabavki i Plana nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i postavljanje na Portal UJN;
 • • Izrada i unos kvartalnih izveštaja u aplikativnom softveru UJN i slanje UJN i DRI;
 • • Ispitivanje tržišta;
 • • Izrada, izmena i/ili kontrola odluke o pokretanju postupka javne nabavke;
 • • Izrada predloga rešenja za komisiju za javne nabavke;
 • • Učešće u radu u Komisiji za javne nabavke;
 • • Izrada i/ili kontrola konkursne dokumentacije;
 • • Izrada predloga izmene ili dopune konkursne dokumentacije;
 • • Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije u toku postupaka javne nabavke;
 • • Učestvovanje na otvaranju ponuda u svojstvu članova Komisije za javnu nabavku;
 • • Izrada Zapisnika o otvaranju ponuda;
 • • Izrada zahteva za dodatnim pojašnjenjem dostavljene ponude;
 • • Izrada zahteva u cilju prikupljanja relevantnih podataka neophodnih za ocenu ponuda (Privredna komora, UJN, DRI….);
 • • Korespondencija sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 • • Izrada Izveštaja o stručnoj oceni ponuda;
 • • Izrada predloga odluke o zaključenju okvirnog sporazuma/dodeli ugovora/obustavi postupka;
 • • Izrada okvirnog sporazuma;
 • • Izrada ugovora o javnoj nabavci;
 • • Objavljivanje potrebnih dokumenata na Portalu javnih nabavki;
 • • Izrada predloga odgovora na uloženi zahtev za zaštitu prava;
 • • Praćenje rokova;
 • • Telefonske konsultacije sa službenikom za javne nabavke;
 • • Pisane konsultacije sa službenikom za javne nabavke;
 • • Sastavljanje predloga izveštaja o sprovedenom postupku javne nabavke ili pojedinačnom ugovoru, shodno zahtevu UJN;
 • • Vođenje celokupne dokumentacije iz postupka javne nabavke;
 • • Nakon okončanog postupka javne nabavke izrada Izveštaja o preduzetim aktivnostima.

Kontakt osoba:

Miloš Knežević
065/8019-552
011/655-76-31
milos.knezevic@iep.rs

Ova ponuda podrazumeva 7 postupaka javnih nabavki i 7 postupka nabavki na koje se Zakon ne primenjuje na godišnjem nivou. Mesečna cena godišnjeg ugovora iznosi 25.000,00 RSD + PDV

Pogledajte ponudu za naručioce

Pogledajte ponudu za ponuđače

O nama:

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama, a posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama od kojih je verovatno najpoznatije izdanje “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje i danas postoji i napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.

Konsultantske usluge – ponuda za naručioce

Konsultantske usluge - ponuda za naručioce

 • • Izrada, izmena i kontrola Internog akta o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki unutar Naručioca;
 • • Izrada, izmena i kontrola Plana nabavki i Plana nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i postavljanje na Portal UJN;
 • • Izrada i unos kvartalnih izveštaja u aplikativnom softveru UJN i slanje UJN i DRI;
 • • Ispitivanje tržišta;
 • • Izrada, izmena i/ili kontrola odluke o pokretanju postupka javne nabavke;
 • • Izrada predloga rešenja za komisiju za javne nabavke;
 • • Učešće u radu u Komisiji za javne nabavke;
 • • Izrada i/ili kontrola konkursne dokumentacije;
 • • Izrada predloga izmene ili dopune konkursne dokumentacije;
 • • Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije u toku postupaka javne nabavke;
 • • Učestvovanje na otvaranju ponuda u svojstvu članova Komisije za javnu nabavku;
 • • Izrada Zapisnika o otvaranju ponuda;
 • • Izrada zahteva za dodatnim pojašnjenjem dostavljene ponude;
 • • Izrada zahteva u cilju prikupljanja relevantnih podataka neophodnih za ocenu ponuda (Privredna komora, UJN, DRI….);
 • • Korespondencija sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 • • Izrada Izveštaja o stručnoj oceni ponuda;
 • • Izrada predloga odluke o zaključenju okvirnog sporazuma/dodeli ugovora/obustavi postupka;
 • • Izrada okvirnog sporazuma;
 • • Izrada ugovora o javnoj nabavci;
 • • Objavljivanje potrebnih dokumenata na Portalu javnih nabavki;
 • • Izrada predloga odgovora na uloženi zahtev za zaštitu prava;
 • • Praćenje rokova;
 • • Telefonske konsultacije sa službenikom za javne nabavke;
 • • Pisane konsultacije sa službenikom za javne nabavke;
 • • Sastavljanje predloga izveštaja o sprovedenom postupku javne nabavke ili pojedinačnom ugovoru, shodno zahtevu UJN;
 • • Vođenje celokupne dokumentacije iz postupka javne nabavke;
 • • Nakon okončanog postupka javne nabavke izrada Izveštaja o preduzetim aktivnostima.

O nama:

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama, a posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama od kojih je verovatno najpoznatije izdanje “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje i danas postoji i napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.

Konsultantske usluge

Konsultantske usluge

Javne nabavke Konsultantske usluge javne nabavke konsultantske usluge javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting

Javne nabavke
Konsultantske usluge

Aktuelnosti Instituta za ekonomiju i pravo

Konsultantske usluge iz oblasti Zakona o javnim nabavkama namenjene:

- Naručiocima,
- Ponuđačima
- Ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Konsultantske usluge – jedan od tri stuba naše kuće.

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama. Posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama. Verovatno najpoznatije naše izdanje jeste knjiga “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje je doživelo preko 20 izdanja. Knjiga i danas postoji, napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Konsultantske usluge su posao za čitav tim

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.

Konsultantske usluge po meri klijenta

Procenat učešća javnih nabavki u BDP-u evropskih država (14%), kao i činjenica da postoje studijski programi javnih nabavki govore da su javne nabavke složen posao koji zahteva stručnosti i iskustvo. Takođe, javne nabavke su multidisiplinarne u svojoj suštini. Nije dovoljno biti samo pravnik ili samo ekonomista, potrebna su i dodatna znanja iz drugih oblasti.

Zašto ovaj oblik konsaltinga?

Ako je u velikim sistemima moguće posvetiti celo jedno odeljenje javnim nabavkama, kod srednjih ili manjih naručilaca i ponuđača to jednostavno nije moguće. Ili nema adekvatnog ekonomskog opravdanja. Čest je slučaj i da se veliki sistemi odlučuju da outsource-uju poslove javnih nabavki i angažuju konsultante. Zašto? Zato što obučavanje čitave jedne službe traje dugo i zahteva kompleksne promene u organizaciji, dok im angažovanje konsultantske kuće omogućava da svoje resurse fokusiraju na osnovnu delatnost i unapređenja u okviru nje.

Institut za ekonomiju i pravo pripremio je ponude za konsultantske usluge koje su pažljivo prilagođene potrebama naručilaca i ponuđača.

Takođe, posebno smo izdvojili ustanove obrazovanja i vaspitanja ceneći njihovu specifičnost. Odaberite segment koji odgovara Vašim potrebama.

NaručiociPonuđačiObrazovanje

Preporuke naših klijenata:

Klikom na sliku možete pogledati pismo preporuke.
Dom zdravlja Novi Sad
Dom zdravlja Novi Sad
VI beogradska gimnazija logo
VI beogradska gimnazija
Osma beogradska gimnazija
Osma beogradska gimnazija
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment
OS Nadezda Petrovic
OS Nadezda Petrovic logo
Šta su javne nabavke?

 

„Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.“ (Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, član 2, stav 1)

Suština javne nabavke je da svi gore navedeni organi, organizacije itd. koje se finansiraju iz Budžeta, dakle novcem poreskih obveznika, vrše nabavke na način koji će sprečiti zloupotrebe, omogućiti nabavke po najpovoljnijim uslovima, već prema načelima javnih nabavki.

 

Korisni linkovi: javne nabavke

Ministarstvo finansija

Ministarstvo privrede

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Uprava za javne nabavke

Portal javnih nabavki

Zakonodavni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji

Važeći Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15; u daljem tekstu: ZJN), je u primeni od 1.4.2013. godine, i do sada je dva puta izmenjen i dopunjen, i to prvi put u februaru 2015. godine, a drugi put u avgustu 2015. godine kada je donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 68/15) kojim su izvršene obimne izmene i dopune Zakona. Izmene i dopune ZJN su u primeni od 12.8.2015. godine (osim izmenjenog člana 51. ZJN, koji je u primeni od 1.1.2016. godine).

 

Zakon o javnim nabavkama

Zakonom o javnim nabavkama se uređuje planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke, reguliše centralizacija javnih nabavki, uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti, određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama, određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki, a uređuju se i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

 

Zakon o javnim nabavkama i EU

Zakon o javnim nabavkama predstavlja značajan pomak u usklađivanju zakonodavstva Republike Srbije s pravom Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u ovoj oblasti. Prethodila su mu dva zakona: prvi Zakon o javnim nabavkama u Republici Srbiji iz 2002. godine („Službeni glasnik RS“, broj 39/02, u daljem tekstu: ZJN/2002), koji je značajnije izmenjen i dopunjen 2004. godine, i drugi Zakon o javnim nabavkama iz 2008. godine („Službeni glasnik RS“, broj 116/08, u daljem tekstu: ZJN/2008).

Podzakonski akti koje je donela Vlada Republike Srbije su:
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 97/15);
 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/15);
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 12/15);
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, broj 56/14);
 • Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 82/14 i 41/15).
Podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke su:
 • Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki(„Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 86/15);
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 29/13 i 83/15);
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 77/14 i 83/15).
Podzakonski akti koje je donelo Ministarstvo privrede su:
 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, broj 33/13);
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“, broj 75/13).

Pored ZJN i podzakonskih akata donetih na osnovu ZJN, od velikog značaja su i ostali propisi koji se, posredno ili neposredno, primenjuju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki.

 • ZJN i podzakonske akte možete preuzeti s internet stranice Uprave za javne nabavke, www.ujn.gov.rs u okviru rubrike Propisi/Podzakonski akti.

Zakon o opštem upravnom postupku ima široku primenu u oblasti javnih nabavki s obzirom na to da se na pitanja koja nisu posebno regulisana ZJN, a odnose se na postupak zaštite prava, shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Zakon o obligacionim odnosima od posebnog je značaja u pogledu ugovora o javnoj nabavci. Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, pa tako i na one koji se zaključuju u postupku javne nabavke (kao što su kupoprodaja, zakup, ugovor o građenju), te se na sva pitanja koja nisu regulisana ZJN (ili posebnim propisom koji uređuje konkretan pravni posao) primenjuju pravila i načela Zakona o obligacionim odnosima.

Za sistem javnih nabavki od značaja su i drugi zakoni koji regulišu pitanja bitna za ovu oblast, kao što su: Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o komunalnim delatnostima i drugi zakoni koji uređuju oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, zakoni koji regulišu oblasti odbrane i bezbednosti, Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Zakon o prekršajima i Krivični zakonik.

Izvor: Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.

javne nabavke konsultantske usluge javne nabavke konsultantske usluge javne nabavke konsultantske usluge  javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting javne nabavke konsalting

Institut za ekonomiju i pravo

Institut za ekonomiju i pravo

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" 3*, Zlatibor

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" 3*, Zlatibor

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" 3*, Zlatibor

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" 3*, Zlatibor

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" 3*, Zlatibor

6-9. februar 2020.
Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" 3*, Zlatibor

Novi priručnik Instituta za ekonomiju i pravo.

Novi priručnik Instituta za ekonomiju i pravo.

Novi priručnik Instituta za ekonomiju i pravo.

Priručnik koji sadrži sve što Vam je potrebno da sprovedete ekskurziju ili nastavu u prirodi u skladu sa svim važećim propisima.

Priručnik koji sadrži sve što Vam je potrebno da sprovedete ekskurziju ili nastavu u prirodi u skladu sa svim važećim propisima.

Priručnik koji sadrži sve što Vam je potrebno da sprovedete ekskurziju ili nastavu u prirodi u skladu sa svim važećim propisima.

Vaspitni rad u domovima učenika srednjih škola Republike Srbije

Akreditovana konferencija
9-12. april 2020.
STUDENTSKO ODMARALIŠTE "RATKO MITROVIĆ", ZLATIBORma.

Akreditovana konferencija
9-12. april 2020.
STUDENTSKO ODMARALIŠTE "RATKO MITROVIĆ", ZLATIBORma.

Akreditovana konferencija
9-12. april 2020.
STUDENTSKO ODMARALIŠTE "RATKO MITROVIĆ", ZLATIBORma.

Ishrana u domovima učenika

11-14. jun 2020.
STUDENTSKO ODMARALIŠTE "RATKO MITROVIĆ", ZLATIBOR

11-14. jun 2020.
STUDENTSKO ODMARALIŠTE "RATKO MITROVIĆ", ZLATIBOR

11-14. jun 2020.
STUDENTSKO ODMARALIŠTE "RATKO MITROVIĆ", ZLATIBOR

Javne nabavke - primena u praksi

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Prosvetni informator

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

Pretplata na specijalizovani časopis za 2020. godinu

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Konsultantske usluge

Paketi konsultantskh usluga u postupcima javnih nabavki namenjeni su naručiocima i ponuđačima.

Savetovanja i obuke

Institut za ekonomiju i pravo je organizator savetovanja, seminara, stručnih skupova i obuka

Izdavačka delatnost

Institut za ekonomiju i pravo objavljuje više stručnih časopisa i pojedinačnih izdanja

iep
@live

Institut za ekonomiju i pravo nudi mogućnost praćenja skupova online za sve koji su sprečeni da prisustvuju lično.

Aktuelnosti

Institut za ekonomiju i pravo

Kompletna podrška Vašem poslovanju
usklađena sa Vašim potrebama i mogućnostima.

Rekli su o nama / Sarađuju sa nama

Zašto bi trebalo da odaberete nas?

Brzo, profesionalno i stručno

Snaga Instituta za ekonomiju i pravo leži u našem timu. Renomirani stručnjaci u svojim oblastima okupljeni su u našoj kući sa ciljem da njihovo znanje postane dostupno i Vama kroz naša izdanja, savetovanja ili konsultantske usluge. Kada su konsultantske usluge u pitanju, mi vredimo onoliko koliko smo u stanju da rešimo problematičnih situacija.

Saznaj više

Aktuelna pitanja i održiva rešenja

Suština našeg rada u smislu stručnih skupova i izdavaštva je da idemo u korak sa aktuelnim pitanjima i da ponudimo rešenja koja su održiva u praksi. Prava podrška u pravo vreme, kvalitetna informacija na pravom mestu, suštinsko razumevanja problema i rešenje koje može da se primeni u svakodnevnom radu samo su neki od principa kojih se držimo u ovim oblastima našeg rada.

Saznaj više

Kvalitet kao imperativ

Naizgled različite, oblasti kojima se bavimo čine jedinstven sistem kome je cilj i svrha da pruži podršku Vašem poslovanju u meri i na način koji odgovara Vašim potrebama. Fleksibilnost sistema dozvoljava da se o skoro svemu dogovorimo i uskladimo ponudu sa Vašim potrebama. Jedno nema kompromisa oko kvaliteta našeg rada. O tome svedoči spisak ustanova i preduzeća sa kojima smo sarađivali.

Saznaj više