Konsultantske usluge - ponuda za ponuđače

Praćenje oglasa o javnim nabavkama na Portalu javnih nabavki;

Savetovanje u vezi sa objavljenim konkursnim dokumentacijama;

Pružanje savetodavne pomoći prilikom upisa u odgovarajuće Registre

Izrada zahteva za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije;

Izrada predloga zahteva za izmenu ili dopunu konkursne dokumentacije

Praćenje rokova u postupcima javnih nabavki

Učestvovanje u sastavljanju ponude

Prisustvovanje otvaranju ponuda

Vršenje uvida u ponude;

Izrada predloga odgovora na zahteve naručioca za dodatnim pojašnjenjem dostavljene ponude u postupku javne nabavke

Izrada predloga zahteva za zaštitu prava;

Izrada odgovora na eventualne zahteve Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Učestvovanje na usmenoj raspravi pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;

Kontrola okvirnih sporazuma/ugovora o javnoj nabavci pre samog potpisivanja.

Izrada predloga obaveštenja naručiocu o promenama koje se odnose na samog ponuđača, kao i činjenica koje mogu da otežaju izvršenje okvirnog sporazuma/ugovora.

Prikupljanje informacija od javnog značaja

Telefonske konsultacije sa službenikom za javne nabavke;

Pisane konsultacije sa službenikom za javne nabavke.

Nakon okončanog postupka javne nabavke izrada Izveštaja o preduzetim aktivnostima.

O nama:

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama, a posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama od kojih je verovatno najpoznatije izdanje “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje i danas postoji i napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.