Konsultantske usluge - ponuda za naručioce

 • • Izrada, izmena i kontrola Internog akta o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki unutar Naručioca;
 • • Izrada, izmena i kontrola Plana nabavki i Plana nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i postavljanje na Portal UJN;
 • • Izrada i unos kvartalnih izveštaja u aplikativnom softveru UJN i slanje UJN i DRI;
 • • Ispitivanje tržišta;
 • • Izrada, izmena i/ili kontrola odluke o pokretanju postupka javne nabavke;
 • • Izrada predloga rešenja za komisiju za javne nabavke;
 • • Učešće u radu u Komisiji za javne nabavke;
 • • Izrada i/ili kontrola konkursne dokumentacije;
 • • Izrada predloga izmene ili dopune konkursne dokumentacije;
 • • Odgovori na zahteve za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije u toku postupaka javne nabavke;
 • • Učestvovanje na otvaranju ponuda u svojstvu članova Komisije za javnu nabavku;
 • • Izrada Zapisnika o otvaranju ponuda;
 • • Izrada zahteva za dodatnim pojašnjenjem dostavljene ponude;
 • • Izrada zahteva u cilju prikupljanja relevantnih podataka neophodnih za ocenu ponuda (Privredna komora, UJN, DRI….);
 • • Korespondencija sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 • • Izrada Izveštaja o stručnoj oceni ponuda;
 • • Izrada predloga odluke o zaključenju okvirnog sporazuma/dodeli ugovora/obustavi postupka;
 • • Izrada okvirnog sporazuma;
 • • Izrada ugovora o javnoj nabavci;
 • • Objavljivanje potrebnih dokumenata na Portalu javnih nabavki;
 • • Izrada predloga odgovora na uloženi zahtev za zaštitu prava;
 • • Praćenje rokova;
 • • Telefonske konsultacije sa službenikom za javne nabavke;
 • • Pisane konsultacije sa službenikom za javne nabavke;
 • • Sastavljanje predloga izveštaja o sprovedenom postupku javne nabavke ili pojedinačnom ugovoru, shodno zahtevu UJN;
 • • Vođenje celokupne dokumentacije iz postupka javne nabavke;
 • • Nakon okončanog postupka javne nabavke izrada Izveštaja o preduzetim aktivnostima.

O nama:

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama, a posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama od kojih je verovatno najpoznatije izdanje “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje i danas postoji i napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.