Javne nabavke u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije

29. – 30. novembar 2016.
Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Industrijska 3, Novi Sad

Tematski deo savetovanja:

Utorak 29. novembar 2016.
Do 10:00 – Dolazak učesnika, podela materijala i evidencija učesnika

Pozdravna reč

Pozdravna reč

Prezentacija programa Instituta za ekonomiju i pravo

Ekonomski najpovoljnija ponuda 
• Prednosti u odnosu na najnižu ponuđenu cenu
• Primeri dobre prakse

Dijalog u javnim nabavkama i istraživanje tržišta
• Problemi u praksi
• Komunikacija sa ponuđačima prilikom istraživanja tržišta

Uslovi za učešće u postupku

Stručna ocena ponude
• Najčešće greške Naručioca

Okvirni sporazum
• Prednosti primene instituta okvirnog sporazuma u praksi

Rezervisane nabavke

Planiranje i izrada godišnjeg plana javnih nabavki
• Način planiranja u zdravstvenim ustanovama
• Finansijski plan, godišnji plan javnih nabavki i plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
• Centralizovane nabavke u zdravstvenim ustanovama

Praksa Republičke komisije za zaštitu prava
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima:
• Nabavke medicinske opreme
• Servisiranja i održavanja medicinske opreme
• Usluge osiguranja
• Nabavke sanitetskog potrošnog i laboratorijskog materijala

Najčešće utvrđene nepravilnosti od strane budžetske inspekcije u primeni Zakona o javnim nabavkama u zdravstvenim ustanovama

Pitanja i odgovori

Sreda, 30. novembar 2016.

Panel diskusija:

  • Javna nabavka medicinske opreme
  • Javna nabavka servisiranja i održavanja medicinske opreme
  • Javna nabavka usluge osiguranja
  • Javna nabavka sanitetskog potrošnog i laboratorijskog materijala
  • Zaključci panel diskusija

Rad panel diskusije obuhvata  aktivno učešće u radu kroz  pitanja, diskusiju, podele svojih iskustava u temi panela. Cilj panel diskusije je prepoznavanje problema i pronalaženja zajedničkog rešenja u postupcima javnih nabavki koji su tema panel diskusije.

Materijal za savetovanje:

  • Časopis „Javne nabavke – Primena u praksi“ 4/2016,
  • Sertifikat o učešću
  • CD sa prezentacijama predavača.

Lokacija održavanja: