Zakon o radu

Zakon o radu je bazično štivo koje uređuje međusobna prava i obaveze između poslodavca i zaposlenog, koje, kao takvo, ima svoje mesto na radnom stolu. Dobro poznavanje međusobnih prava i obaveza predstavlja najbolji način predupređivanja spornih, i ponekad neprijatnih, situacija.

Potreba unapređenja radnopravnih instituta, potpunija zaštita prava zaposlenih, kao i usklađivanje radnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima, a pre svega sa konvencijama donetim pod okriljem Međunarodne organizacije rada i sa propisima Evropske unije, uslovili su izmene i dopune Zakona o radu ‒ sistemskog zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada, a koji se u Republici Srbiji, uz manje izmene, primenjuje bezmalo jednu deceniju.

800,00 RSD
PDV uračunat