Budžetsko računovodstvo – I
za samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova u javnom sektoru

Beograd 07. maj 2018.

Tematski deo obuke:

1. Uvod u budžetsko računovodstvo
2. Aspekti definisanja imovine
2.1. Bilans stanja
2.2. Poslovne promene i njihov uticaj na bilans stanja
3. Struktura bilansa
3.1. Sastavljanje zaključnog bilansa
4. Sistemi knjigovodstva
Prosto knjigovodstvo
Dvojno knjigovodstvo
4.1. Oblici knjigovodstva
4.2. Metode knjigovodstva
Poslovne knjige
Pomoćne knjige
5. Budžetsko računovodstvo i budžetska klasifikacija
5.1. Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za
budžetski sistem
5.1.1. Klasifikacije po Pravilniku o kontnom planu
5.1.2. Sadržina konta i primena Kontnog plana za budžetski sistem
6. Prihodi i rashodi – pojam i nastanak
6.1. Knjiženje rashoda i prihoda na kontima uspeha poslovanja
6.2. Bilans uspeha kao razlika između računa prihoda i rashoda
7. Sastavljanje završnog računa budžetskih korisnika
7.1. Obveznici sastavljanja završnog računa
7.2. Dostavljanje završnog računa
7.3. Poslovi koji prethode izradi završnog računa
7.4. Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
7.5. Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima Klase 000000, Klase 100000 i Klase 20000
7.6. Obračun ispravke vrednosti osnovnih sredstava-amortizacije
7.7. Način obračuna ispravke vrednosti – amortizacije
7.8. Obračun revalorizacije
7.9. Rezultat poslovanja – način utvrđivanja i knjiženja

Nakon završene obuke vrši se provera znanja na osnovu koje se izdaje
SERTIFIKAT O USPEŠNO ZAVRŠENOJ OBUCI

Obuka traje 42 NASTAVNA ČASA i izvodi se po sledećoj dinamici:

Obuka traje 42 NASTAVNA ČASA i izvodi se po sledećoj dinamici:

DatumDanBroj časovaPočetak radaKraj rada:
07. maj 2018.Ponedeljak417:0020:30
09. maj 2018.Sreda417:0020:30
11. maj 2018.Petak417:0020:30
14. maj 2018.Ponedeljak417:0020:30
16. maj 2018.Sreda417:0020:30
18. maj 2018.Petak417:0020:30
21. maj 2018.Ponedeljak417:0020:30
23. maj 2018.Sreda417:0020:30
25. maj 2018.Petak417:0020:30
28. maj 2018.Ponedeljak417:0020:30
30. maj 2018.SredaPolaganje ispita17:0021:00

Prijavljivanje i naknada:

Naknada za pohađanje obuke i stručne literature iznosi:
24.990,00 RSD (Uračunat PDV) za pravna lica
21.990,00 RSD (Uračunat PDV) za fizička lica
Fizička lica uplatu mogu izvršiti u dve rate najkasnije do završetka obuke.

Lokacija održavanja:

Stručno usavršavanje – obuka će se održavati u Centru za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd