Budžetski sistem i budžetsko računovodstvo II

Budžetsko izveštavanje i kontrola namenskog i zakonitog trošenja javnih sredstava

Beograd 05.novembar 2018.

Teško se može zamisliti obavljanje poslova interne kontrole, kao i interne i eksterne revizije kod budžetskih korisnika bez potpunog poznavanja budžetskog računovodstva I i II, kao i pozitivnih propisa iz oblasti budžetskih finansija.
Budžetski sistem i budžetsko računovodstvo II, budžetsko izveštavanje i kontrola namenskog i zakonitog trošenja javnih sredstava je posebno aktuelna oblast, pa je u tom smislu Institut za ekonomiju i pravo organizovao kurs – Budžetski sistem i budžetsko računovodstvo II – sa sledećom strukturom:

1.Poznavanje budžetskog sistema i propisa iz oblasti budžetskog sistema,

2. Postupak donošenja budžeta na nivou Republike Srbije, Lokalne samouprave i finansijskih planova Organizacija za obavezno socijalno osiguranje (OOSO)

3. Utvrđivanje finansijskog rezultata kod budžetskih korisnika uz uticaj pojedinih konta klase 3 na korekciju tog rezultata

4. Sastavljanje finansijskih izveštaja Obrazac 1,Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4. i Obrazac 5.

5. Korišćenje knjigovodstvenih podataka za potrebe upravljačkog menadžmenta, kao i kontrole namenskog i zakonitog trošenja sredstava budžeta

6. Mogućnosti budžetskih korisnika da koristeći Zakonom utvrđeno pravo preduprede mogućnost da nezakonito prekorače odobrene aproprijacija po ekonomskim klasifikacijama

7. Veza između iznosa odobrenih aproprijacija po ekonomskim klasifikacijama u aktima o budžetu sa propisanim kriterijumima za donošenje plana javnih nabavki i odluke o pokretanju postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

Tematski deo obuke:

Osvrt na aktuelni budžetski sistem

Izvorni propisi kojima se uređuju budžetski sistem i budžetsko računovodstvo

Zakon o budžetskom sistemu, Definicije koje se koriste u ovom zakonu (Član 2)

Podzakonska akta

Utvrđivanje sredstava budžetskih korisnika za budžetsku godinu i kontrola zakonitog i namenskog trošenja u ustanovama obrazovanja

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova OOSO

Utvrđivanje sredstava budžeta za direktne i indirektne budžetske korisnike

Predlozi finansijskih planova indirektnih korisnika

Utvrđivanje aproprijacija po ekonomskim klasifikacijama za direktnog i njegove indirektne korisnike za čiji rad je u budžetskom smislu odgovoran

Trošenja budžetskih sredstava kod direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, evidencija – budžetsko računovodstvo –

Izvršenje budžeta – iz prihoda i primanja korisnika budžetskih sredstava (rashodi i izdaci)

Budžetsko računovodstvo, evidencije trošenja budžetskih sredstava

Budžetsko računovodstvo i budžetska klasifikacija

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

Klasifikacije po Pravilniku o kontnom planu

Sadržina konta i primena Kontnog plana za budžetski sistem

Finansijski izveštaji direktnih i indirektnih budžetskih korisnika

Završni račun budžeta i Finansijski izveštaji

Završni računi i finansijski izveštaji u Zakonu o budžetskom sistemu i podzakonskim aktima

Priprema za izradu godišnjih izveštaja

Povraćaj neutrošenih sredstava direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu

Obračun amortizacije sredstava za rad

Prihodi i primanja rashodi i izdaci

Prihodi i primanja

Donacije, pomoći i transferi i prihodi od prodaje dobara i usluga

Rashodi i izdaci

Utvrđivanje rezultata poslovanja

Utvrđivanje rezultata poslovanja, višak prihoda i primanja – suficit

Rekapitular prethodnih konstatacija

Utvrđivanje rezultata poslovanja, manjak prihoda i primanja-deficit

Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja Završni račun

Unošenje i dostavljanje podataka na obrascima za završni račun

Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja, čl. 78. Zakona o budžetskom sistemu

Unos podataka u obrasce završnog računa

Sastavljanje Bilansa stanja, Obrazac 1

Sastavljanje Bilansa prihoda i rashoda, Obrazac 2

Sastavljanje Izveštaja o kapitalnim izdacima i primanjima, Obrazac 3

Sastavljanje izveštaja o novčanim tokovima, Obrazac 4

Sastavljanje Izveštaja o izvršenju budžeta, Obrazac 5

Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava

Zaključak knjiga

Čuvanje računovodstvenih isprava i poslovnih knjiga

Kontrola namenskog i zakonitog trošenja sredstava

Uprava za trezor i njena uloga u kontroli namenskog i zakonitog trošenja sredstava iz odobrenih aproprijacija za budžetsku godinu

Izvršenje budžeta budžetskih korisnika u skladu sa propisanim odredbama u Pravilniku o sistemu  izvršenju budžeta R. Srbije

Primer na koji način je indirektni budžetski korisnik ’’I’’ koristio pravo iz odredaba člana 61. Zakona o budžetskom sistemu a koje se odnosi na preusmeravanja aproprijacije

Zakonito i namensko trošenje budžetskih sredstava shodno odredbama  Zakona o budžetskom sistemu

Propisane sankcije za nezakonito trošenje budžetskih sredstava

Kontrola namenskog i zakonitog trošenja budžetskih sredstava u smislu primene odredaba Zakona o javnim nabavkama

Utvrđivanje prava na trošenje budžetskih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije, Odlukom Autonomne pokrajine Vojvodine, odlukama lokalne samouprave i finansijskim planovima OOSO

Donošenje plana javnih nabavki kod budžetskih korisnika

Odnos između finansijskog plana i plana javnih nabavki

Reprezentativni primeri nepravilnosti u postupku sprovođenja odredaba Zakona o javnim nabavkama

Za učesnike koji nisu u mogućnosti da prisustvuju predavanjima, a želeli bi da prođu ovu obuku postoji mogućnost praćenja živog prenosa predavanja putem interneta. Za više informacija kontaktirajte nas na 011/655-7631, 655-76-32, 655-76-33.

Obuka traje 42 NASTAVNA ČASA i izvodi se po sledećoj dinamici:

DatumDanBroj časovaPočetak radaKraj rada:
05. novembar 2018.Ponedeljak417:0020:30
07. novembar 2018.Sreda417:0020:30
09. novembar 2018.Petak417:0020:30
12. novembar 2018.Ponedeljak417:0020:30
14. novembar 2018.Sreda417:0020:30
16. novembar 2018.Petak417:0020:30
19. novembar 2018.Ponedeljak417:0020:30
21. novembar 2018.Sreda417:0020:30
23. novembar 2018.Petak417:0020:30
26. novembar 2018.Ponedeljak417:0020:30
28. novembar 2018.SredaPolaganje ispita17:0021:00

Prijavljivanje i naknada:

Naknada za pohađanje obuke i stručne literature iznosi:
24.990,00 RSD (Uračunat PDV) za pravna lica
21.990,00 RSD (Uračunat PDV) za fizička lica
Fizička lica uplatu mogu izvršiti u dve rate najkasnije do završetka obuke.

Lokacija održavanja:

Stručno usavršavanje – obuka će se održavati u Centru za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo, Grčića Milenka 39, Beograd