Monthly Archives: jul 2019

Javne nabavke – osnovni pojmovi

Šta su javne nabavke?

„Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja javnih radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.“ (Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije, član 2, stav 1)

Suština javne nabavke je da svi gore navedeni organi, organizacije itd. koje se finansiraju iz Budžeta, dakle novcem poreskih obveznika, vrše nabavke na način koji će sprečiti zloupotrebe, omogućiti nabavke po najpovoljnijim uslovima, već prema načelima javnih nabavki. javne nabavke

Korisni linkovi: javne nabavke

Ministarstvo finansija

Ministarstvo privrede

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Uprava za javne nabavke

Portal javnih nabavki

Zakonodavni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji

Važeći Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15; u daljem tekstu: ZJN), je u primeni od 1.4.2013. godine, i do sada je dva puta izmenjen i dopunjen, i to prvi put u februaru 2015. godine, a drugi put u avgustu 2015. godine kada je donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 68/15) kojim su izvršene obimne izmene i dopune Zakona. Izmene i dopune ZJN su u primeni od 12.8.2015. godine (osim izmenjenog člana 51. ZJN, koji je u primeni od 1.1.2016. godine).

Zakon o javnim nabavkama

Zakonom o javnim nabavkama se uređuje planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke, reguliše centralizacija javnih nabavki, uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti, određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama, određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki, a uređuju se i druga pitanja od značaja za javne nabavke. javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama i EU

Zakon o javnim nabavkama predstavlja značajan pomak u usklađivanju zakonodavstva Republike Srbije s pravom Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u ovoj oblasti. Prethodila su mu dva zakona: prvi Zakon o javnim nabavkama u Republici Srbiji iz 2002. godine („Službeni glasnik RS“, broj 39/02, u daljem tekstu: ZJN/2002), koji je značajnije izmenjen i dopunjen 2004. godine, i drugi Zakon o javnim nabavkama iz 2008. godine („Službeni glasnik RS“, broj 116/08, u daljem tekstu: ZJN/2008).

Podzakonski akti koje je donela Vlada Republike Srbije su:
 • Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 97/15);
 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/15);
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 12/15);
 • Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, broj 56/14);
 • Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 82/14 i 41/15).
Podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke su:
 • Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki(„Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“, br. 86/15); javne nabavke
 • Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 29/13 i 83/15);
 • Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 29/13);
 • Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS“, br. 83/15);
 • Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 77/14 i 83/15).
Podzakonski akti koje je donelo Ministarstvo privrede su:
 • Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, broj 33/13);
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“, broj 75/13).
Pored ZJN i podzakonskih akata donetih na osnovu ZJN, od velikog značaja su i ostali propisi koji se, posredno ili neposredno, primenjuju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki.

 

 • ZJN i podzakonske akte možete preuzeti s internet stranice Uprave za javne nabavke, www.ujn.gov.rs u okviru rubrike Propisi/Podzakonski akti.

Zakon o opštem upravnom postupku ima široku primenu u oblasti javnih nabavki s obzirom na to da se na pitanja koja nisu posebno regulisana ZJN, a odnose se na postupak zaštite prava, shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Zakon o obligacionim odnosima od posebnog je značaja u pogledu ugovora o javnoj nabavci. Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, pa tako i na one koji se zaključuju u postupku javne nabavke (kao što su kupoprodaja, zakup, ugovor o građenju), te se na sva pitanja koja nisu regulisana ZJN (ili posebnim propisom koji uređuje konkretan pravni posao) primenjuju pravila i načela Zakona o obligacionim odnosima.

Za sistem javnih nabavki od značaja su i drugi zakoni koji regulišu pitanja bitna za ovu oblast, kao što su: Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o komunalnim delatnostima i drugi zakoni koji uređuju oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, zakoni koji regulišu oblasti odbrane i bezbednosti, Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Zakon o prekršajima i Krivični zakonik.

Izvor: Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.

Konsultantske usluge – jedan od tri stuba naše kuće.

Institut za ekonomiju i pravo je prisutan u oblasti javnih nabavki još od prvog Zakona o javnim nabavkama iz 2002. godine. Tokom godina, organizovali smo veliki broj seminara, savetovanja i obuka na temu Zakona o javnim nabavkama. Posebno smo ponosni na činjenicu da na našim stručnim skupovima kroz dijalog učesnika i predavača održavamo snažan kontakt sa naručiocima i ponuđačima i njihovim problemima u primeni Zakona o javnim nabavkama. Kao izdavačka kuća, objavili smo veliki broj stručnih publikacija na temu Zakona o javnim nabavkama. Verovatno najpoznatije naše izdanje jeste knjiga “Javne nabavke u Republici Srbiji” koje je doživelo preko 20 izdanja. Knjiga i danas postoji, napreduje i razvija se uporedo sa oblašću javnih nabavki u našoj zemlji.

Konsultantske usluge su posao za čitav tim

Naš konsultantski tim, sastavljen je od najboljih stručnjaka u zemlji koji pokrivaju sve aspekte Zakona o javnim nabavkama. Dugogodišnja uspešna saradnja sa svim relevantnim institucijama u oblasti javnih nabavki (Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, telima za centralizovane nabavke), ali i sa međunarodnim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Naš konsultantski tim čine sertifikovani službenici za javne nabavke sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u različitim oblastima.

Saznajte više ovde

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”Javne nabavke zakon” answer-0=”Javna nabavka, u smislu ovog zakona, je: 1) nabavka na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje nabavlja jedan ili više javnih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali bez obzira da li su dobra, usluge ili radovi namenjeni za javne svrhe; 2) nabavka na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje nabavlja jedan ili više sektorskih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali, pod uslovom da su dobra, usluge ili radovi namenjeni obavljanju neke od sektorskih delatnosti. ” image-0=”” count=”1″ html=”true” css_class=””]